Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H90
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93002

Продължаване срока на лицензия

Какво представлява услугата

Описание

Продължаване срока на лицензия

 

ЕТАПИ
Етап 1. Подаване на заявление за продължаване срока на лицензия

Заявлението се подава по един от описаните по-горе начини най-малко една година преди изтичането на срока на лицензията. Ако заявителят не спази този срок, искането не се разглежда. В този случай лицензиантът може да подаде заявление за издаване на нова
лицензия. 
Подадените заявления и приложенията към тях се проверяват за съответствие с изискванията на Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката в 7-дневен срок от постъпването им.
В случаите, когато се установи, че заявлението или приложенията към него не отговарят на изискванията на наредбата, на заявителя се изпраща писмено съобщение да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нередовности.
В случай че нередовностите не бъдат отстранени в срок, преписката се прекратява с решение на комисията.

 

Етап 2 Проучване по образуваната по заявлението преписка
Проучването се извършва с цел да се установи съответствието на направеното искане на условията за продължаване на срока на лицензията.

 

Етап 2.3. Издаване на решение за продължаване срока на лицензия
Комисията разглежда искането по заявлението, като преценява изпълнението на
изискванията и задълженията по действащата лицензия и приложените към заявлението
документи с оглед на това, дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за
упражняване на лицензията за новия срок на лицензията.

 

С решение комисията:

 1. продължава срока на лицензията, като определя и условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок.
 2. отказва да продължи срока на лицензията. 
  Когато след изтичането на срока на лицензията енергийният обект, чрез който е била осъществявана лицензионна дейност, подлежи на окончателно извеждане от експлоатация поради технически причини, комисията може да удължи срока на лицензията до окончателното извеждане от експлоатация на енергийния обект.

- Правно основание

Закон за енергетиката - чл. 56, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

Заявление за продължаване срока на лицензия

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Комисия за енергийно и водно регулиране 

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

45 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 1000 лв.

Съгласно Тарифа за таксите, коит осе събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Комисия за енергийно и водно регулиране

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Дондуков № 8-10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9359628
Факс: (02)9888782
Адрес на електронна поща: dker@dker.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, пълно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не