Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Издаване на удостоверение за персонален идентификационен код (ПИК) за електронна идентификация

Какво представлява услугата

Описание

С издадения ПИК лицата могат да ползват предоставени от НОИ електронни услуги, които касаят достъп до лични данни. Достъпът до услугите на НОИ се осъществява чрез въвеждане на ПИК, издаден от НОИ и ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Служ.номер.


Осигурените лица получават от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК) без да е необходимо предварително да попълват заявление на хартиен носител.


Подаването на заявление към НОИ за издаване на ПИК е достатъчно да бъде направено само веднъж, независимо дали е онлайн или на място в ТП на НОИ, т.к. издадени и връчен ПИК е активен и действителен до повторното му издаване по ново заявление.


Услугата е достъпна и се предоставя през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Министерство на електронно управление (МЕУ) https://edelivery.egov.bg/  . Чрез системата искането за издаване на ПИК се подава към съответното териториално поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес (избира се от падащия списък), а издаденото удостоверение се връчва на лицето отново чрез нея. Използването на ССЕВ изисква регистрация и наличието на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Всички подадени онлайн през ССЕВ заявления се обработват по реда на тяхното пристигане и се връчват на заявителя отново през ССЕВ. Поради големия брой заявления е необходимо да се изчака технологичното време от 2 работни дни, необходими за завеждане на заявлението в НОИ, издаване на ПИК, връчване на лицето през ССЕВ и активиране на ПИК на следващия ден след издаването. 

 

Лицата, които не разполагат с КЕП, могат да се възползват от възможността за издаване на облачен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. За притежателите на облачен електронен подпис, НОИ предоставя онлайн услуга за издаване на ПИК  - https://www.noi.bg/fizicheski-lica/izdavane-na-pik/   

 

Възможни начини за заявяване: 

 

 • Чрез онлайн услуга на НОИ с облачен електронен подпис
 • Устно на гише в център за административно обслужване
 • По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване
   

 

- Правно основание

 • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 33, ал. 5, т. 14

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Какво е необходимо да приготвя предварително за заявяване през ССЕВ:

 

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

Регистрация на физическо лице

 1. Системата се намира на адрес https://edelivery.egov.bg/ 
 2. Избирате Регистрация на физическо лице с Квалифициран електронен подпис и натискате РЕГИСТРАЦИЯ

 

 1. Стартира се процес по електронна автентикация

 

 

 1. Избирате КЕП на лицето което ще се регистрира

 

 1. Въвеждате ПИН на подписа

 

 1. Отваря се регистрационна форма, в която да въведете данните си. След попълване избирате РЕГИСТРАЦИЯ

 

 

 1. Получавате достъп до профила си в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)

 

 

 

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

 • Заявяване на  ПИК на НОИ през ССЕВ

 

 

 1. Избира се Изпрати съобщение

 

 1. Избира се териториалното поделение на НОИ

 

ВАЖНО! Избира се Териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес (не първото срещнато НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ!)

 

 1. Въвежда се текст:

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ГР. .............................

 

Господин Директор,

 

Моля да ми бъде издадено удостоверение за персонален идентификационен код (ПИК), за достъп до електронните услуги, предлагани чрез Интернет–страницата на НОИ.

 

 1. Изпраща се 

 

 

 

 • Описание за заявяване на гише

 

Лицата получават от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК) лично или чрез упълномощено лице, без да е необходимо предварително да попълват заявление на хартиен носител. Когато лицата идват лично в териториално поделение на НОИ или в негов филиал, постоянно или изнесено работно място или приемна за издаването на ПИК, е необходимо да представят само лична карта. С оглед защита на данните, представляващи информация за икономическата идентичност по смисъла на Закона за защита на личните данни, издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което задължително се съпоставя с оригиналния документ и остава на съхранение в ТП на НОИ. Изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се обработват.

Издадено удостоверение с ПИК на НОИ се получава срещу подпис лично или от нотариално упълномощено лице.

Удостоверенията не се изпращат по пощата.

С издадения ПИК лицата могат да ползват предоставени от НОИ електронни услуги, които касаят достъп до лични данни. Достъпът до услугите на НОИ се осъществява чрез въвеждане на ПИК, издаден от НОИ и ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП, за лица без ЕГН/ЛНЧ. Издаваният от Националната агенция за приходите (НАП) 12-цифрен ПИК може да се ползва за достъп до определени услуги, предоставяни от НОИ.

 

ПИК на НОИ се използва за достъп до справки и подаване на заявления за административни услуги чрез Интернет–страницата на НОИ www.noi.bg – Рубрика Е-услуги и справки, подрубрики Справки и Онлайн административни услуги на НОИ

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

веднага/до 2 работни дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от заявената услуга се получава по един от следните начини в зависимост от начина на подаване на заявлението:

 • в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване, ако е заявен през ССЕВ. Срокът за издаване на персонален идентификационен код /ПИК/ за достъп до електронните услуги е един ден. Персоналният идентификационен код за достъп се активира на следващия ден след издаването му. 
 • веднага, на мобилното си устройство, ако е заявен онлайн чрез облачен КЕП
 • веднага, в ТП на НОИ или в негов филиал, постоянно или изнесено работно място или приемна, които имат информационна свързаност с ТП или ЦУ на НОИ;
 • в седемдневен срок в изнесено работно място или приемна, където няма информационна свързаност. Само в тези случаи за издаването се попълва заявление по образец, утвърден от управителя на НОИ.

Кой издава резултата от услугата

ТП на НОИ

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 12, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)60317, 0882188917, (0301)60361, 0882188961
Адрес на електронна поща: Smolyan@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, гр. Перник, ул. "Отец Паисий" № 50, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)64 93 56, (076)649375, 0882186775, (076)649386, 0882186786, 0882186756, (076)649304, 0882186704, (076)649358, 0882186758
Адрес на електронна поща: Pernik@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, гр. Враца, пл. "Христо Ботев" № 1, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)66403661, 0882185961, (092)66403666, 0882185966
Адрес на електронна поща: Vratza@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Тракия" № 1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: 0882185106, (073)889906, (073)889916, 0882185116, (073)889951, 0882185151, (073)889964, 0882185164, (073)889903, 0882185103, (073)889962, 0882185162, (073)889984, 0882185184
Адрес на електронна поща: Blagoevgrad@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, гр. Ловеч, бул. "България" № 44, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)685069, 0882186469, (068)685065, 0882186465, (068)685035, 0882186435
Адрес на електронна поща: Lovech@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "България" № 46, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)55 92 02, 0882186302, (078)559254, 0882186354, (078)559270, 0882186370
Адрес на електронна поща: Kyustendil@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Беласица" № 2, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)664 43, 0882186243, (0361)66425, 0882186225, (0361)66469, 0882186269
Адрес на електронна поща: Kardzhali@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, гр. Добрич, ул. "Даме Груев" № 4, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)65 10 53, 0882186153, (058)651035, 0882186135, (058)651048, 0882186148
Адрес на електронна поща: Dobrich@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, гр. Габрово, ул. "Николаевска" № 17, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)813747, 0882186047, (066)813739, 0882186039
Адрес на електронна поща: Gabrovo@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, гр. Монтана, бул. "Трети март" № 76, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)394161, 0882186561, (096)394166, 0882186566
Адрес на електронна поща: Montana@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15 А, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)404222, 0882186622
Адрес на електронна поща: Pazardzhik@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, гр. Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)88 44 12, 0882186812
Адрес на електронна поща: Pleven@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" № 7, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)60-86-30, 0882188030, (032)608646, 0882188046, (032)608647, 0882188047, (032)608635, 0882188035, (032)608677, 0882188077
Адрес на електронна поща: Plovdiv@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, гр. Видин, ул. "Пазарска" № 4, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)605333, 0882185833, (094)605352, 0882185852
Адрес на електронна поща: Vidin@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, гр. Разград, ул. "Бели Лом" № 40, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)614463, 0882188363, (084)614445, 0882188345, (084)614472, 0882188372, (084)614470, 0882188370
Адрес на електронна поща: Razgrad@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)613417, 0882185617, (062)613428, 0882185628, (062)613418, 0882185618
Адрес на електронна поща: Velikotarnovo@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26; ул. "Ангел Кънчев" № 1, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)81-64-60, 0882188460, (082)816450, 0882188450, (082)816446, 0882188446, (082)816490, 0882188490, (082)816475, 0882188475, (082)816470, 0882188470
Адрес на електронна поща: Ruse@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, гр. Силистра, ул. "Цар Шишман" № 5, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)815060, 0882188660
Адрес на електронна поща: Silistra@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, гр. Варна, ул. "Охрид" № 6, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)66 32 63, 0882185495, (052)663247, 0882185447, (052)663268, 0882185468, (052)663244, 0882185444, (052)663256, 0882185456, (052)663295
Адрес на електронна поща: Varna@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 10, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)61 51 96, 0882188796, (044)615194, 0882188794
Адрес на електронна поща: Sliven@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 126, п.к. 8001
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)80 38 09, 0882185214, (056)803789, 0882185289, (056)599212, 0883259462, 0882185309, (056)803793, 0882185293, (056)599205, 0883259455, (056)803714
Адрес на електронна поща: Burgas@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Дирекция "Краткосрочни плащания и контрол" - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, п.к. 1303
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 14 802, 0882187934, (02)9261930, 0882187930, (02)9261934
Адрес на електронна поща: Sofia@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 48, п.к. 1072
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9262546, 0882185046, (02)9262568, 0882185068
Адрес на електронна поща: Sofiaregion@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 44, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)61 54 25, 0882189125, (042)615432, 0882189132, (042)615367, 0882189067, (042)615366, 0882189066, (042)615365, 0882189065, (042)615426, 0882189126, (042)615427, 0882189127, (042)615430, 0882189130
Адрес на електронна поща: StaraZagora@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, гр. Търговище, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 1, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)60660, 0882189360
Адрес на електронна поща: Targovishte@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, гр. Хасково, ул. "Георги Кирков" № 30, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)607160, 0882189460
Адрес на електронна поща: Haskovo@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" № 60, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)855862, 0882189562, (054)855864, 0882189564, (054)855847, 0882189547, (054)855837, 0882189537
Адрес на електронна поща: Shumen@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 9, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)685960, 0882189660, (046)685931, 0882189631
Адрес на електронна поща: Yambol@nssi.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

ТП на НОИ

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не