Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Извършване оценка на сигурността и изработване на план за сигурност на пристанище или терминал

Какво представлява услугата

Описание

За извършване оценка на сигурността и съответно изработване план за сигурност подлежат всички морските пристанища и специализираните пристанищни обекти по чл. 111а и 111б от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) на море, обслужващи кораби, които извършват международни плавания, както и морските пристанищни райони, в които са разположени едно или повече пристанища и специализирани пристанищни обекти.

Оценката на сигурността на пристанището се изготвя от Изпълнителна агенция "Морска администрация" съвместно с експерти в съответната област от Министерството на вътрешните работи, а когато пристанището е определено за стратегически обект, с акт на Министерския съвет – съвместно с експерти в съответната област на Държавна агенция "Национална сигурност" или от призната организация по сигурността.

 

Забележка:

Към момента извършването на административните услуги „Извършване оценка на сигурността и изработване на план за сигурност на пристанище или терминал” и „Одобряване на оценка на сигурността или на план за сигурност, изготвени от призната организация” са обединени и се извършват едновременно в рамките на настоящата услуга като се подават указаните документи и се заплаща единна такса на услугата. 

- Правно основание

Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони - чл. 67, ал. 1, чл. 72 ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими условия и документи, за да заявите услугата са:

 

 • За изготвяне на оценка и план за сигурността на пристанище, пристанищният оператор подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез съответната териториална дирекция „Морска администрация” в Бургас и Варна.
 • За изготвяне на план за сигурността на пристанище, пристанищният оператор подава заявлениедо изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез съответната териториална дирекция „Морска администрация” в Бургас и Варна.
 • Когато оценката или плана за сигурност по т. 1 и т. 2 е изготвена/изготвен от призната организация по сигурността, тя/той се одобрява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", чрез подаване на Заявление до изпълнителния директор на ИА „Морска админисгтрация” чрез дирекция „Морска администрация – Бургас” или дирекция „Морска администрация – Варна”.
 
Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща такса на стойност 1600 лв.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В офиса където се предоставя услугата
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: dpa_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Адрес на електронна поща: dpa_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Морска администрация – Бургас, Варна“ и дирекция „ППУ” - София

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не