Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Провеждане на изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничение или за потвърждаване на правоспособност

Какво представлява услугата

Описание

 

Изпитите за придобиване на правоспособност, придобиване на права, отмяна на ограничение или за потвърждаване на правоспособност се провеждат от комисии, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАМА или оправомощено от него лице.

 

Програмите за изпитите и критериите за оценка на кандидатите за отделните правоспособности се обявяват всяка година до края на месец януари от изпълнителния директор на ИАМА.

 

Датите за провеждане на изпитите се обявяват от съответната дирекция „Морска администрация”, която обявява не по-малко от 2 дати в рамките на следващите 30 дни. Датите се обявяват на информационните табла.

- Правно основание

 • Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Р. България, 
 • Конвенция STCW от 1978, както е изменена и 
 • Препоръките за подготовка на водачите на кораби и снабдяването им със свидетелства за правоспособност за международното корабоплаване на Комитета по вътрешен транспорт на ИКЕ  на ООН и Дунавската комисия. 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими условия и документи за ползваната услуга:

 

 1. Заявление;
 2. Оригинал и фотокопие на диплома за завършено образование,когато не е представяно до сега или има промяна;
 3. Оригинал и фотокопие на свидетелство за професионална квалификация, когато се изисква такава и не е представяна до сега или има промяна;
 4. Удостоверение за завършен одобрен подготвителен курс, когато се изисква такъв;
 5. Удостоверение за плавателен стаж, издава се служебно и не е обвързано с такси;
 6. Одобрен протокол за проверка на Дневник за практическа подготовка, когато се изисква такъв;
 7. Документ за платена такса по Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на МТИТС.

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Срок за подаване на документите: 

 • Най-късно 5 работни дни преди датата на  желаната сесия за изпит. 

 

Срок за обявяване на допуснатите кандидати:

Допуснатите кандидати се обявяват на информационните табла на съответната дирекция „Морска администрация”, в която ще се проведе изпита, както и на  интернет страницата на ИАМА, 2 дни преди началото на изпитите. 

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса.

 

 1. За явяване на изпит за придобиване на правоспособност по Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България с изключение на правоспособностите водач на плавателен съд до 40БТ по море и водач на малък кораб по р. Дунав, се събира такса в размер 50 лв.
 2. За явяване на изпит за правоспособност - водач на плавателен съд до 40 БТ по море и водач на малък кораб по р. Дунав, се събира такса 15 лв.
 3. За явяване на изпит за приравняване на правоспособност съгласно наредбата по ал. 1 се събира такса 20 лв.

 

- Резултат от услугата

Описание

На място в дирекцията, където е заявено явяването на изпит.

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не