Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на удостоверения за съответствие на пристанище или пристанищен терминал с нормативните изисквания за сигурност и периодична заверка на издадените удостоверения за съответствие

Какво представлява услугата

Описание


С издаването на удостоверение за съответствие на пристанище или пристанищен терминал и периодичната заверка на издадените удостоверения се удостоверява, че съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони - пристанището има оценка на сигурността и одобрен план за сигурност, който се прилага.

 

 

- Правно основание

Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони - чл. 124, ал. 1, чл. 125 ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 • За издаването на Удостоверение за съответствие на пристанище или пристанищен терминал с нормативните изисквания за сигурност, съгласно чл 124 от Наредбата се подава писмено заявление от оператора на пристанището/пристанищния терминал до изпълнителния директор на ИА „Морска администрация” с искане за издаване на удостоверения за съответствие на пристанище или пристанищен терминал с нормативните изисквания за сигурност, придружено от документ за платена такса по Тарифа 5. 

 

Съгласно чл. 124, ал. 3 заявлението се подава в срок най-късно един месец от датата на одобряване на плана за сигурност на съответното пристанище.

 

 • За извършване на периодична заверка на издадените удостоверения за съответствие съгласно чл. 125 от Наредбата се подава писмено заявление  до изпълнителния директор на ИА „Морска администрация” от оператора на съответното пристанище (терминал, пристанищно съоръжение), с искане за заверка на Удостоверение за съответствие, придружено от документ за платена такса по Тарифа 5.
 • Съгласно чл. 125, ал. 4 заявлението се подава в срок най-късно 3 месеца преди датата на изтичане на срока на валидност на удостоверението за съответствие на пристанището или от неговата последна заверка.

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща такса на стойност 356 лв.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В центъра за административно обслужване, където е заявена услугата;
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: dpa_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Адрес на електронна поща: dpa_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекции „Морска администрация – Варна, Бургас“ и дирекция „Пристанища и пристанищни услуги” - София

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не