Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

Какво представлява услугата

Описание

Заявители на услугата

 • Лекари и лекари по дентална медицина, лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори, желаещи да упражняват индивидуална/групова практика за първична или специализирана медицинска помощ, или индивидуална/групова практика за здравни грижи;
 • Лечебни заведения за извънболнична помощ;
 • Медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища, желаещи да извършват лечебна дейност по чл. 2а от ЗЛЗ.

 

Начин на заявяване на услугата

 • Въз основа на Заявление, подадено до РЗИ, на територията на която се намира лечебното заведение.

 

- Правно основание

 • Закон за лечебните заведения - чл. 39; чл. 40
 • Закон за здравето - чл. 131, ал. 1, т. 2
 • Закон за трансплантация на тъкани, органи и клетки - чл. 11, ал. 5, т. 5а

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Документи, необходими при регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

1. Заявление по образец;

2. Документи, които трябва да бъдат приложени в зависимост от нормативните изисквания:

 • документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава – за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение /медицински център, диагностично-консултативен център, дентален център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория, самостоятелна медико-техническа лаборатория, групова практика за здравни грижи/;
 • списък с имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
 • диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
 • документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение, а в случаите по чл. 14а от ЗЛЗ – документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина;
 • свидетелство за съдимост или аналогичен документ за лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани;
 • документ за платена такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ, както и по чл. 46 от Закона за здравето;
 • документ за платена такса по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, и/или дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.


Документи за регистрация на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

1. Заявление по образец, подадено от ректора на висшето училище;

2. Документи, които трябва да бъдат приложени в зависимост от нормативните изисквания:

 • данни за наименованието, седалището и адреса на управление на висшето училище;
 • дипломи за завършено висше образование и документите за призната специалност, при наличието на такава, на ръководителите на съответните катедри и на лекарите преподаватели, които ще осъществяват практическото обучение или ще извършват научна дейност;
 • решение за институционална акредитация на висшето училище и документа за програмна акредитация, издадени по реда на Закона за висшето образование;
 • информация за броя на откритите легла по чл. 39, ал. 2 от ЗЛЗ;
 • документ за платена държавна такса (чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ).


Начин на подаване на документите

 • чрез деловодството/приемната на съответното РЗИ, на територията на което се намира лечебното заведение, лично или чрез упълномощено лице. Към документите се прилага и документ за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и чл. 46 от ЗЗ.

Изисквания към документите:

Когато се подават на хартиен носител:

 • документите да са в оригинал;
 • копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са заверени „Вярно с оригинала“.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да прове-рявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

 или


Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Едномесечен срок от получаване на документите от Директора на РЗИ, съгласно изискванията на чл. 40, ал. 13 от ЗЛЗ.

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

 

Държавната такса се определя по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с ПМС № 88/24.04.2019 г.

 

- Резултат от услугата

Описание

Начин за получаване на резултата от административната услуга

 • Чрез съответната РЗИ, където е заявена услугата.

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, гр. София, п.к. 1606, ул.“Георги Софийски“ № 3, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 50 433
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато предоставяне на услугите.

 

Отдел "Регистрация на лечебни заведения и регистър"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, гр. София, п.к. 1606, ул.“Георги Софийски“ № 3, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 80 50 420
Адрес на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснатост на предоставяне на услугите.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не