Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Регистриране на трансплантационна процедура по вземане на органи от човешки труп

Какво представлява услугата

Описание

Начин на заявяване на услугата

В центъра за административно обслужване на ИАМН, адрес гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3

Начин на подаване на документите

 • В центъра за административно обслужване на ИАМН, адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор в деловодство на ИАМН, адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата).
 • Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/;
 • Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС) https://e-gov.bg/bg/119;
 • През портал за предоставяне на електронни услуги - https://eservices.bgtransplant.bg/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Вътрешен ход на процедурата

Постъпилата информация се вписва в служебния регистър от длъжностно лице със съответното ниво на достъп.

- Правно основание

 • Наредба № 21 от 3.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция "Медицински надзор", редът за вписване и ползване на информацията (Загл. изм. – ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) - чл. 13, ал. 1, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Документи:

 • Заявление по образец.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

3 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начин за получаване на резултата от административната услуга

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от центъра за административно обслужване;
 • По електронен път на електронна поща ....................................@......................

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродикция“
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул. "Св. Георги Софийски" № 3, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 50 433
Адрес на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без обедна почивка

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не