Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Закриване на партида на лице правоспособно да извършва дейности по кадастър.

Какво представлява услугата

Описание

Агенция по геодезия, картография и кадастър води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. Регистърът се състои от партидите на правоспособните лица. Партидата на правоспособното лице се закрива на основание заповед на изпълнителния директор на АГКК, издадена в резултат на молба от лицето или при възникване на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 1 - 5 от ЗКИР, или по инициатива на браншова организация на геодезистите.

- Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 21

Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - чл. 14а; чл. 15

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявление;
Документи, удостоверяващи настъпване на някое от основанията по чл. 21, ал. 1 от ЗКИР.
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация на портала за електронни услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (КАИС) и/или квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

До 30 дни от постъпване на заявлението или след влизане в сила на Заповедта на изпълнителния директор на АГКК за заличаване на лицето от регистъра на правоспособните лица.

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

След постъпване на заявление за заличаване на лице от регистъра или постъпване на акт за утановяване на нарушение, комисията по чл. 18, ал. 2 от ЗКИР разглежда документите и се произнася относно основателността на искането. При наличие на основателност на искането изпълнителния директор на АГКК издава заповед съгласно чл. 21, ал. 3 и 4 ЗКИР за заличаване на правоспособното лице от регистъра. Заповедта се връчва на лицето в административното звено на регистъра на правоспособните лица в АГКК или чрез куриерска служба.

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По друг начин, оповестен от съответния орган на Интернет страницата му

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Контрол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188305
Адрес на електронна поща: pravosposobnost@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.

 

Дирекция "Геодезия и картография"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188345
Адрес на електронна поща: acad@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не