Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD7
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93001

Вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги

Какво представлява услугата

Описание

Неуниверсални пощенски услуги се извършват след подаване на уведомление до комисията.

 

Иницииране на процедурата

Подаване на уведомление по образец.

Уведомлението може да се подаде по един от следните начини:

  • чрез пощенски оператор на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, с получател Комисията за регулиране на съобщенията;
  • на място в деловодството на комисията на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6;
  • по електронен път чрез интернет страницата на комисията: чрез документния портал или чрез портала на електронните административни услуги на комисията - изисква се валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис;
  • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване - изисква се валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ.

Документи, подписани с квалифициран електронен подпис, се приемат и на електронна поща на комисията: info@crc.bg.

 

Разглеждане на уведомление

КРС разглежда подаденото уведомление. В случай на непълнота на уведомлението, в 14-дневен срок от получаването му КРС писмено уведомява лицето да отстрани непълнотите в 7-дневен срок. 

 

Вписване в регистъра

КРС вписва лицето в регистъра по чл. 38, т. 1-3 от Закона за пощенските услуги в 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението или от отстраняване на непълнотите. Регистърът е публичен и е достъпен на интернет страницата на КРС www.crc.bg в раздел "Практическа информация", секция "Публични регистри".

Начин на получаване на резултата от услугата: Проверка в регистъра, публикуван на интернет страницата на КРС.

 

- Правно основание

Закон за пощенските услуги - чл. 59, ал. 1; чл. 59, ал. 2; чл. 59, ал. 3; чл. 59, ал. 4; чл. 59, ал. 5

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Подателят на надлежно подписани електронни документи чрез портала на електронните административни услуги на КРС може да получава електронни изявления от КРС чрез електронна поща и/или през портала, в съответствие с функционалностите му и нормативните изисквания, свързани с електронното управление.

 

Услугата може да бъде заявена по електронен път по следните начини:

      Инструкцията за ползване на портала на електронните административни услуги на комисията може да бъде намерена тук.

         

Ползването на електронна административна услуга става по следния начин:

      1. Избор на електронната административна услуга;

      2. Попълване на приложимия за избраната електронна услуга формуляр чрез  въвеждане на данни и прилагане на необходимите документи; общият размер на приложените файлове не трябва да превишава 10 Мb;

      3. Подписване на електронния формуляр;

      4. Изпращане на КРС;

      5. Получаване на потвърждение за получаване и за регистрация на подадения документ.

      Условията за достъп до портала са:

      - предварителна регистрация;

      - валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис.  

 

Регистрация на нов потребител в портала

      Регистрацията на нов потребител – физическо лице, което ще ползва електронните административни услуги на КРС, или представител на юридическо лице, което ще ползва електронните административни услуги на КРС, се извършва със:

      - заявление за подаване на документи по електронен път и за ползване на електронните услуги, предоставяни от КРС (pdfdoc);

      - заявление за юридически лица, представлявани от две и повече лица само заедно, за подаване на документи по електронен път и за ползване на електронните услуги, предоставяни от КРС (pdfdoc); заявлението се подава на хартиен носител в деловодството на КРС, подписано от всички представляващи; в случай че представляващите предпочитат заявлението да бъде изпратено по електронен път, то всеки един представляващ следва да изпрати това заявление, подписано с неговия квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата: Проверка в регистъра, публикуван на интернет страницата на КРС.

Кой издава резултата от услугата

Председател

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Финансови и административни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9492 723, 949 27 60, Телефоните са стационарни и са на цена за съответния абонаментен план за фиксирани номера.
Адрес на електронна поща: info@crc.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване е с непрекъснато работно време.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не