Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Вписване на инструктори, помощник-треньори, треньори, старши и главен треньори в регистъра на треньорските кадри

Какво представлява услугата

Описание

Вписване на лица в Регистъра на треньорските кадри

 

Заявленията за вписване на лица в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта се подават от физическите лица, освен в случаите по чл. 6, ал. 2, т. 4, чл. 11 и чл. 12, в които заявленията се подават от съответните спортни
федерации (чл. 16, ал. 3 от Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри). В срок до 12.02.2022 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортнопедагогическите кадри, следва да се регистрират в регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

- Правно основание

Закон за физическото възпитание и спорта - чл. 9, ал. 1, т. 4

Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри - чл. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Физическите лица подават:

 

 • Заявление от физическо лице за вписване в Регистъра на треньорските кадри;
 • Копия на документи за завършено образование и придобита квалификация (дипломи, свидетелства и/или удостоверения, включително приложенията към тях, а когато е необходимо удостоверяване на броя академични часове и от посочените документи той не може да се установи - и нарочен документ, издаден от висшето училище, относно академичните часове, включени в учебния план);
 • Копия на документи, удостоверяващи професионален опит; (трудови и/или осигурителни книжки и/или удостоверения за осигурителен стаж, а когато е необходимо удостоверяване на заеманата длъжност, вида спорт или изпълняваните функции и задължения - и служебни бележки от работодателя, длъжностни характеристики и други относими към установяването на професионалния опит документи).


Спортните федерации подават:

 

 • Заявление от спортна федерация за вписване на лица в Регистъра на треньорските кадри;
 • Списък на лицата, за които спортната федерация иска вписване в Регистъра на треньорските кадри. Подава се и на електронен носител;
 • Съгласие по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри – от всяко лице;
 • Копия на документи за завършено образование и придобита квалификация на всяко лице;
 • Копия на документи, удостоверяващи професионален опит на всяко лице;
 • Документи, отнасящи се до международни квалификации по чл. 11 (документ за състезателен опит на лицата, издаден от лицензираната спортнафедерация, удостоверение или други документи от международната спортна организация, от които е видно, че международната квалификация се използва в повече от пет държави и че се придобива въз основа на установени стандарти и/или правила, както и утвърдени или издадени от обучаващата организация учебен план и/или учебна програма, справка или друг документ, от които са видни продължителността, формата и съдържанието на преминатото от лицата обучение и положените от тях изпити);
 • Документи, отнасящи се до международни квалификации по чл. 12 (удостоверение или други документи от международната спортна организация за хора с увреждания, удостоверяващи приемането от нея на изискванията, въз основа на които се придобиват квалификациите и/или правоспособността по вида спорт за хора с увреждания).
  Документите на чужд език се представят заедно с точен превод на български език. Дипломите за завършено образование в чуждестранни училища се представят заедно с удостоверения за признаването им, издадени от Регионално управление на образованието (за дипломи за средно образование) или Националния център за информация и документация (за дипломи за висше образование).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
Съхранете електронната форма на вашия компютър.
Отворете формата с Adobe Reader.
Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
Попълнете всички полета с изискваната информация.
От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на младежта и спорта

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

тримесечен срок от подаване на заявлението

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на младежта и спорта

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Спорт за всички и спорт за учащи"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. "Васил Левски" №75, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: press@mpes.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:00 до 18:00, Работното време на служителите в администрацията на министерството е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно. Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не