Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист по..." до 22.05.2007 г. в страната.

Какво представлява услугата

Описание

Удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист по" в страната. Удостоверението се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в чужбина.

 

Заявители:

 

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, придобили полувисше и висше образование в Република България до влизане в сила на Закона за висшето образование на 27.12.1995 г., както и завършилите висше образование на образователна-квалификационна степен „специалист по …” до 22.05.2007 г. Удостоверението се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в чужбина. Заявление може да се подава от следния кръг правни субекти:

 

 1. Физически лица:
 • лично - с документ за самоличност;
 • родителите, децата и съпруга – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
 • адвокати - с писмено нотариално заверено пълномощно от гражданите;
 • други граждани - с писмено нотариално заверено пълномощно.

 

 1. Организации

При подаване на заявлението организациите се представляват от:

 • представителите по закон;
 • лице упълномощено от представителя по закон с писмено нотариално

 

 

 

 

 

- Правно основание

 • Закон за висшето образование - п. 5; п. 6; п. 32, ал. 2 и 3, Преходни и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за висшето образование ДВ, бр.41 от 2007г.

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 • Заявление по образец до директора на дирекция „Висше образование” (може да бъде изтеглено връзката в секция "образци на документи", интернет страницата на МОН www.mon.bg и интернет страницата на Интегрираната информационна система на държавната администрация http://iisda.government.bg/, както и да бъде получено на място в Центъра за административно обслужване на министерството), в което се вписват личните данни на лицето, чиито документи се внасят за издаване на удостоверение, личните данни на подателя, както и адрес на получателя, в случай че заявителят желае получаване на документите по пощата.
 • Оригинал или нотариално заверено копие на дипломата за завършено висше/полувисше образование и на приложението към дипломата.
 • Диплома в оригинал или нотариално заверено копие за предходното образование.
 • Нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице). В случай че упълномощеното лице желае да приложи към документите копие на нотариално завереното пълномощно, следва да представи оригиналът на същото за сверка.
 • Документ за предплащане на цената за пощенската услуга (в случай че потребителят е заявил получаване на документите в чужбина с международна препоръчана пощенска пратка или с международна куриерска услуга).
   

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване чрез системата за сигурно електронно връчване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран елект-ронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да прове-рявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на образованието и науката

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.
 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Пет работни дни. В случай на необходимост от проверка срокът от пет работни дни започва да тече от получаването на резултатите от проверката.

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Документите се получават:

 

 1. В Центъра за административно обслужване на Министерството на образованието и науката от заявилия административната услуга срещу представяне на лична карта, входящ номер, полагане на подпис и изписване на имената на получателя в заявлението;
 2. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна куриерска пратка – при изрично изразено желание на лицето за получаване на документите по пощата и заплащане на пощенските разходи за негова сметка, отразено в заявлението. Заплащането на пощенските разходи се извършва при получаване на документите;
 3. По пощата с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне – при изрично изразено желание на лицето за получаване на документите с международна препоръчана пощенска пратка и предплащане на цената за пощенската услуга, отразено в заявлението;
 4. По пощата с международна куриерска услуга – при изрично изразено желание на лицето за получаване на документите с международна куриерска услуга и предплащане на цената за куриерската услуга, отразено в заявлението.
   

!При заявено желание за получаване на документи с международна препоръчана пощенска пратка/международна куриерска услуга е необходимо адресът на получателя, да се изпише с латински букви и арабски цифри.

Кой издава резултата от услугата

Министър на образованието и науката, Директор на дирекция "Висше образование"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Административно обслужване и секретариат
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2а, партер - „Запад“, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9217760, (02)9217588, (02)9217589
Адрес на електронна поща: priemna@mon.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Осигурен е непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не