Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Одобряване и вписване на промени в одобрена програма за извършване на обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Какво представлява услугата

Описание

Промяна на съдържанието на одобрена програма и промяна на обучителите се прилага само след одобрение на министъра на образованието и науката. След одобряване на промените, одобрените програми се вписват в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. В двумесечен срок от представяне на всички необходими документи министърът на образованието и науката издава заповед, с която разрешава или отказва вписване и промени в Информационния регистъра на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

- Правно основание

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 229; чл. 231; чл. 241

Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл. 89; чл. 90

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 • Заявление по образец, коректно попълнено с точно вписани данни.
 • Програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти;
 • Списък на обучителите с приложени професионални автобиографии и документи за образование и квалификация, декларации, удостоверяващи съгласието на лицата да провеждат обучението, както и най-малко три референции за всеки от обучителите;
 • Документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление на качеството;
 • Документ за платена държавна такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на образованието и науката

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

В двумесечен срок от представяне на всички необходими документи министърът на образованието и науката издава заповед, с която разрешава или отказва вписване и промени в Информационния регистъра на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв.

 

Услугата се заплаща съгласно тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование.

 - За извършване на оценка на програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти или за промяна на съдържанието на одобрена програма се събира такса 100 лв.
  - За извършване на оценка на одобрена от министъра на образованието и науката програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти с направена промяна в списъка на обучителите се събира такса 50 лв.

Заплащането се извършва: 

 • На ПОС терминално устройство в Центъра за административно обслужване на МОН.
 • По банков път по банковата сметка на министерството:

БНБ - Централно управление, пл. „Батенберг” № 1

IBAN BG50BNBG96613000149101

BIC BNBGBGSD

 

- Резултат от услугата

Описание

Проектът за одобряване и вписване на промени в одобрена програма за извършване на обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се разглежда от експертна комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката.

Заповедите за одобрените или отказани програми за вписване и промени в съдържанието на програмата или промяна в състава на обучителите се получават:
 

 1. лично или чрез упълномощено от него лице срещу подпис в Центъра за административно обслужване на министерството срещу документ за внесена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката;
 2. по пощата чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна куриерска пратка – при изрично изразено желание на лицето за получаване на документите по пощата и заплащане на пощенските разходи за негова сметка, отразено в заявлението. Заплащането на пощенските разходи се извършва при получаване на документите;
 3. по пощата с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне – при изрично изразено желание на лицето за получаване на документите с международна препоръчана пощенска пратка и предплащане на цената за пощенската услуга, отразено в заявлението;
 4. по пощата с международна куриерска услуга – при изрично изразено желание на лицето за получаване на документите с международна куриерска услуга и предплащане на цената за куриерската услуга, отразено в заявлението;
 5. по електронен път в профила на заявителя в Системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Министър на образованието и науката

+ Административни звена, предоставящи услугата

Административно обслужване и секретариат
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2а, партер - „Запад“, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9217760, (02)9217588, (02)9217589, Обажданията към обявените телефони се таксуват, съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени услуги на абоната.
Адрес на електронна поща: priemna@mon.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Осигурен е непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не