Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Одобряване на планове за производство и предлагане на пазара на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури

Какво представлява услугата

Описание

Плановете за производство и предлагане на пазара са задължителен инструмент за организациите на производителите на продукти от риболов и/или продукти от аквакултури (ОП) и техните асоциации. Чрез тях ОП допринасят за изпълнение на целите на общата организация на пазарите на продуктите от риболов и аквакултури. Плановете съдържат програма за производство, стратегия за предлагане на пазара, график със срокове за изпълнение на избраните от ОП мерки за постигане на целите и съответните разходи, мерки за контрол и др.

 

Вие трябва да сте: Призната, със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, организация на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури и асоциация на организации на производители. 

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен представител, план за производство или предлагане на пазара. 

 

Стандарт_Одобряване на планове за производство и предлагане на пазара на продукти от риболов

 

- Правно основание

  • Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета - чл. 28
  • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 10, ал. 9
  • Наредба № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара - чл. 18, Глава трета

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен представител, план за производство или предлагане на пазара. 

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/ 

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ): https://edelivery.egov.bg/ 

3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 6 седмици

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на земеделието и храните

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: 981 79 55
Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не