Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Приемане на проект за подробен устройствен план или за изменение на подробен устройствен план, и на специфични правила и нормативи към подробен устройствен план или към изменение на подробен устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Какво представлява услугата

Описание

Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика разглежда и приема проекти за подробни устройствени планове или на изменение на действащи подробни устройствени планове, и на специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за:

 • обекти с обхват повече от една област,
 • обекти с национално значение и/или национални обекти,
 • за републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии и
 • за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една област,
 • за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море и върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав,
 • за изграждане на нов или за разширение на съществуващ специализиран пристанищен обект и на хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект,
 • на специализирани подробни устройствени планове за изграждане на нови или за разширение на съществуващи рибарски и яхтени пристанища, на пристанища със специално предназначение,
 • на специализираните крайбрежни предприятия за хидротехническо и хидроложко проучване, строителство, буксировка и спасяване и за опазване на околната среда и
 • на генерални планове на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на техните изменения за пристанищната територия и за пристанищната акватория.

 

 

Правно основание:

 

 

 • Закон за устройство на територията - чл. 13, ал. 3; чл. 128, ал. 12, т. 2; чл. 136, ал. 1; §. 45, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. ; §. 25, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.; §. 57, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. ; §. 52, ал. 2, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г ; §. 52, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. ; §. 124, от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52б, ал. 5; чл. 75, ал. 6, във връзка с чл. 52б, ал. 5; чл. 75, ал. 9, във връзка с чл. 112д; чл. 112д, ал. 5, ал. 6 и ал.7

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 13, ал. 3; чл. 128, ал. 12, т. 2; чл. 136, ал. 1; п. 45, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. ; п. 25, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.; п. 57, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. ; п. 52, ал. 2, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г ; п. 52, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г. ; п. 124, от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52б, ал. 5; чл. 75, ал. 6, във връзка с чл. 52б, ал. 5; чл. 75, ал. 9, във връзка с чл. 112д; чл. 112д, ал. 5, ал. 6 и ал.7

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Задание за изработване на ПУП/ИПУП по чл. 125 от ЗУТ, с изключение на случаите, посочени в чл. 125, ал. 8 от ЗУТ, да е придружено с писмено становище за съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство за защитени територии за опазване на културното наследство, и със становище или решение на компетентните органи за определяне на приложимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичната разнообразие, съгласно чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ;
 3. Информация за издадено Решение на Министерския съвет за определяне на обекта, за който се изработва проекта за ПУП/ИПУП, за „обект с национално значение“ по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и/или за „национален обект“ по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.
 4. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата устойчивост на територията и пригодността й за строителство съгласно чл. 103, ал. 6 от ЗУТ.
 5. Заверени копия от разрешения за строеж, които не са загубили правното си действие съгласно чл. 125, ал. 5 от ЗУТ. При промяна в предвидено застрояване, за което има действащо разрешение за строеж, - съгласие на възложителя на строежа.
 6. Проект за ПУП/ ИПУП;
 7. Предложение за СПН към ПУП/ ИПУП за допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 8. Информация за извършено съобщаване на заповедта за разрешаване изработването на ПУП по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и на проекта за ПУП по чл. 128, ал. 12 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗУТ (с изкл. на случаите по чл. 128, ал. 13 от ЗУТ).
 9. Протокол и решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията за приемане на проекта за ПУП/ИПУП заедно с постъпилите възражения, предложения и искания съгласно чл. 128, ал. 7 от ЗУТ.
 10. Справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване, придружаваща проекта за ПУП/ИПУП, с изключение на проектите за парцеларни планове за обектите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗУТ,
 11. Документи за съгласуване на проекта за ПУП/ ИПУП със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи, съгласно чл. 128, ал. 6 във връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ - необходимите актове, издадени при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон, в т.ч.:

11.1. Документи по Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Закона за горите, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, Закона за водите и др. в т.ч.:

 

 1.  По Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие:
 • Становище или преценка за необходимост от екологична оценка и от оценка съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони и/ или
 • Екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони или
 • Решение за съвместяване на процедурите по глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР
 • Становище по чл. 104 от ЗООС при планиране на нови строежи за наличие в близост до съществуващи предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.
 • Съгласуване по чл.128, ал.15 от ЗУТ от органите на МОСВ на ПУП за изграждане или реконструкция на предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал съгласно глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ,

 

 1. По Закона за опазване на земеделските земи:
 • Решение за предварително съгласие на министъра на земеделието, храните и горите, съответно на общинския съвет за изработване на ПУП за засегнатите земеделски земи от държавния или от общинския поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на техническата инфраструктура, съгласно чл. 29,ал. 1 от ЗОЗЗ.

Не се изисква Решение за предварително съгласие при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти или на общински обекти от първостепенно значение, съгласно чл. 29, ал.5 от ЗОЗЗ.

 • Решение на комисииите по чл. 17 от ЗОЗЗ/ Комисията за земеделските земи за утвърждаване на площадки и/ или трасета за проектиране и промяна предназначението на земеделски земи, съгласно чл.22 от ЗОЗЗ

Не се изисква да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране за:

-  за изграждането на линейните обекти на техническата инфраструктура съгласно чл.17а, ал.2 от ЗООЗ,

-   земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с влязъл в сила общ устройствен план, както и в случаите изпълнение на концесионен договор съгласно чл.17а, ал.3 от ЗООЗ (за тях се провежда процедура за промяна на предназначението),

 • Разрешение на Министерския съвет за проектиране и изграждане на обекти с площ над 500 дка върху поливни площи и земи от първа до четвърта категория.
 • Решение на общинският съвет за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на мери и пасища и за учредяване на ограничени вещни права и сервитути за обектите по чл.25, ал.3 от Закона за собствеността и ползване не земеделските земи (ЗСПЗЗ) и по 6§ от ПЗР на ЗООЗЗ, съгласно чл.25, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

 

 1. По Закона за горите
 • Решение за предварително съгласуване промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии по чл.75, ал. 4 от Закона за горите (ЗГ) за обектите по чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗГ от съответния орган по чл.75, ал.1 от ЗГ.

Не се изисква предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии съгласно чл.76 от ЗГ за случаите по чл. 73, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗГ в т.ч. за:

- създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, за които има влязъл в сила ОУП и за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, както и

- за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съвет, както и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на ЗУТ.

 • Решение за предварително съгласуване за учредяване право на строеж по чл. 55, ал. 1 върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, както и за обектите по чл. 54, ал. 1, т. 6 и 7 от ЗГ от органите по чл. 55, ал.1, т.1 - 4 от ЗГ.

Не се изисква предварително съгласуване за учредяване на право на строеж съгласно чл. 55, ал. 6 от ЗГ за изграждане на:

-   обекти по чл. 54, ал. 1, т. 3, букви "б" - "е" от ЗГ и

-   за национални обекти и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и ЗУТ и

-   за обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община или една област, когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

 •  Решение за предварително съгласуване за учредяване на сервитут за върху поземлени имоти в горски територии – държавна, общинска и частна собственост, както и за обектите по чл. 61, ал. 3, т. 2 от ЗГ, съгласно чл. 62 от ЗГ от съответните лица по чл. 61, ал. 3 от ЗГ като се прилагат:

-  Становище от съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство,

-  Доказателства за уведомяване на лицата по чл. 62, ал. 1 от ЗГ за предвидени с проекта за ПУП сервитути по чл. 64, ал. 1 от ЗГ, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗГ. Изискването не се прилага за обекти с национално значение или общински обекти от първостепенно значение по смисъла на ЗУТ.

 

Не се изисква предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии съгласно чл.62, ал.6 от ЗГ за:

- национални обекти и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията;

- обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община или една област, когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

 

11.2. Съгласуване от администрацията, управляваща пътя за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на общински и частни пътища с републикански пътища и на прилежащи територии с републиканските пътища съгласно чл.128, ал.14 от ЗУТ

 

11.3. Писмени становища на заинтересуваните ведомства и др. в т.ч. за започнатите производства по изработване на проекти на ПУП/ ИПУП, които не са приключили до 01.01.2019 г. на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г. с издаване на акт за одобряването им, се изисква възложителят да представи съгласуване с експлоатационните дружества.

 

 1. Информация за издадено (номер и дата на акта) Разрешение от Министерския съвет или от общинския съвет за промяна на предназначението на части от територии и поземлени имоти, съгласно чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ - за проекти за ИПУП, с които се променя предназначението на части от тях, предвидени в действащия общ устройствен план на урбанизирана територия с население над 10 000 жители за озеленени площи, които не са реализирани, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, вкл. документи от проведено от възложителя обществено обсъждане на проекта за ПУП/ИПУП, съгласно чл. 127, ал. 1, във връзка с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.
 2. Писмено съгласие на съответния министър по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, съгласно чл. 134, ал. 8 от ЗУТ.
 3. За ПУП за изграждане на обекти по ЗМПВВППРБ се прилагат още:

 

14.1. За ПУП за обекти по ЗМПВВППРБ – съгласуване с Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ във връзка с навигационното осигуряване на корабоплаването по чл. 61, чл. 83 и чл. 84 от ЗМПВВППРБ, или с Министерство на отбраната, когато навигационното осигуряване на корабоплаването е възложено на него.

 

14.2. За ПУП за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море по чл. 52а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ:

 • Информация (номер и дата на акта) за Решение на Министерския съвет за изграждането или разширението на съответния подводен линеен обект на техническата инфраструктура от държавата за определяне ведомството, на което се възлага изграждането на обекта, съгласно чл.52а, ал.4 от ЗМПВВППРБ;
 • Информация за издадено разрешение от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министъра на туризма и министъра на културата, за изработване на проекта за ПУП/ИПУП, съгласно чл. 52б, ал. 3 от ЗМПВВППРБ;
 • Съгласуване на проекта за ПУП/ИПУП с лицата по чл. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване, съгласно чл. 52б, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.

 

14.3. За ПУП за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав, на основание чл. 75, ал. 2 от ЗМПВВППРБ:

 • Информация (номер и дата на акта) за Решение на Министерския съвет за изграждането или разширението на съответния подводен линеен обект на техническата инфраструктура от държавата за определяне ведомството, на което се възлага изграждането на обекта, съгласно чл.75, ал.5 от ЗМПВВППРБ;
 • Информация за издадено разрешение от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката и министъра на енергетиката,  министъра на туризма и министъра на културата, за изработване на проекта за ПУП/ИПУП, съгласно чл. 52б, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, във връзка с чл. 75, ал. 6 от ЗМПВВППРБ;
 • Информация за споразумение между правителствата на Република България и Румъния за прокарването на подводни и въздушни кабели и тръбопроводи между двете страни, съгласно чл. 80., ал. 1 от  ЗМПВВППРБ:
 • Информация за споразумение между правителствата на Република България и Румъния за изграждане на хидротехническите съоръжения, свързващи двата бряга на река Дунав, съгласно чл. 80., ал. 2 от  ЗМПВВППРБ.
 • Съгласуване на проекта за ПУП/ИПУП с лицата по чл. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване, съгласно с чл.75, ал.6, във връзка с чл. 52б, ал.  4 от ЗМПВВППРБ.

 

14.4. За ПУП/ИПУП за изграждане на ново или разширение на съществуващо рибарско пристанище по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, или на яхтено пристанище по чл. 108 от ЗМПВВППРБ, или на пристанище със специално предназначение по чл. 109 от ЗМПВВППРБ, или на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ, на основание чл. 112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ и за ПУП/ ИПУП за хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ:

 • съгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обектите по чл.112д, ал.2 и 3 от ЗМПВВППРБ, а за обектите по чл. 107 и по чл. 111а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ и с министъра на земеделието, храните и горите, съгласно чл.112д, ал.5 от ЗМПВВППРБ, съгласно чл.112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ.

14.5. Разрешение на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на хидротехнически и навигационни съоръжения от други ведомства, съгласно чл. 61, ал. 4 от ЗМПВВППРБ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика - НЕСУТРП, назначен от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)02/9405260, (02)9405492
Факс: (02)02/9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не