Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони

Какво представлява услугата

Описание

В свлачищни райони геозащитни мерки и дейности се разрешават след приемане на инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания от специализиран състав на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри подробния устройствен план, и предварително съгласие от министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено в едномесечен срок от постъпване на искането за издаването му. Съгласието на министъра на регионалното развитие и благоустройството се вписва в разрешението за строеж.

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 96, ал. 3; чл. 96, ал. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. Документ/и за собственост или друг акт, удостоверяващ правата върху имота (нотариално заверено копие)
 2. Становище от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен или Перник (оригинал или цветно копие) с положен печат и заверка „Вярно с оригинала“ от органа, издал документа. Становището следва да отразява актуалното състояние в свлачищно отношение на района, в който попада имота/ите въз основа на съществуващи данни и огледи на терена. Становището задължително се придружава от графичен материал в подходящ мащаб.
 3. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания (оригинал)с приложен обхват  - Инженерно-геоложките и хидрогеоложки проучвания (ИГХП) следва да бъдат извършени за територията, включена в обхвата, определен от общината и съответната „Геозащита” ЕООД - (Варна, Плевен или Перник) с изследване на обща и локална устойчивост в естествено състояние, по време на строителство и в експлоатационно състояние с предвиденото в подробния устройствен план застрояване на територията. ИГХП трябва да са придружени с необходимите графични и текстови материали съгласно Наредба № 12 от 03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони и да изясняват необходимостта от геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни мероприятия) за проучваната територия и възможността за застрояване на поземления имот/поземлените имоти. Проучванията следва да са актуални към датата на внасяне на документацията, да имат подпис на съставителя и дата на съставяне, и да са придружени със съответните удостоверения за правоспособност, издадени от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
 4. Протокол (или извадка от протокол) за приемане на инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване (оригинал или заверено от съответната техническа служба копие с подпис и дата)от специализиран състав на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри подробния устройствен план за имота/имотите. Протоколът от съответния експертен съвет за приемане на инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване следва да съдържа: обосновано решение и предложение – за издаване на предварително разрешение за извършване на геозащитни мерки и дейности по реда на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ или за строителство на сгради и съоръжения по реда на чл. 96, ал. 4 от ЗУТ, както и изясняване нуждата от изработване на специфични правила и нормативи, съгласно чл. 13 от ЗУТ.
 5. Проект за подробен устройствен план за предвиденото застрояване (оригинал или заверено цветно копие). Проектът за подробен устройствен план (ПУП) за предвиденото застрояване или ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, изработен в съответствие с извършените инженерно-геоложкото и хидрогеоложко проучване, при спазване на чл. 103, ал. 6 от ЗУТ, се разглежда и приема от съответния експертен съвет, компетентен да одобри плана съгласно Раздел ІІІ на Глава седма от ЗУТ.
 6. Протокол (или извадка от протокол) за приемане на проекта на подробен устройствен план от съответния експертен съвет (оригинал или заверено от съответната техническа служба копие с подпис и дата)
 7. Извадка от действащ подробен устройствен план (в случаите, когато ПУП не се променя) или виза за проектиране, издадена по реда на чл. 140 от ЗУТ (оригинал или заверено от съответната техническа служба копие с подпис и дата)
 8. Скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Службите по геодезия, картография и кадастър или Общинските служби „Земеделие” (оригинал или копие). МРРБ се снабдява по служебен ред с необходимите актуални скици в електронен формат, чрез интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изискуеми се съгласно т. 8 от посочените указания от 2015 г.
 9. Документ по чл. 17 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (извадка от действащ общ устройствен план) за райони, за които са в сила разпоредбите на ЗУЧК (при необходимост) (заверено от съответната техническа служба копие с подпис и дата)
 10. Други необходими документи в т. ч. снимков материал в зависимост от спецификата на инвестиционното намерение по приложен опис.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9405492 -ЦАО, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва, (02)9405900- централа, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел "Административно обслужване"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не