Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Какво представлява услугата

Описание

Изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива се разрешава от министъра на регионалното развитие и благоустройството, по мотивирано искане на възложителя, за обектите с национално значение и/или националените обекти, за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии и за обектите по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България.

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 150, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 4 и 9, чл. 134, ал. 3 и чл. 135, ал. 3.

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи: 

 

1. Заявление по образец; 

2. Задание по чл. 125 от ЗУТ, съставено от възложителя, придружено от:

2.1. Информация за съществуващото положение и устройствени планове, както и от опорен план, съдържащ основни кадастрални и специализирани данни за територията.

2.2. Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) за наличие на защитени територии за опазване на културното наследство съгласно чл. 125, ал. 6 от ЗУТ.

3. Документ за собственост или документи, легитимиращи заявителя като заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон.

4. Информация дали обектът, за който се изработва проекта за ПУП/ИПУП, е определен от Министерския съвет за „обект с национално значение“ по смисъла на § 5, т. 62 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и/или за „национален обект“ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

5. Скица с предложение за изменение на ПУП за случаите по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, придружена от мотиви и документи, доказващи наличието на обстоятелства, налагащи изменение на влезли в сила общи и подробни устройствени планове на основания в обхвата на чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

6. Становище или данни (номер и дата на акта) за издадено Решение на МОСВ за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие съгласно чл. 125, ал. 7 от ЗУТ.

7. За изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения - писмено съгласие на съответния министър съгласно на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ.

8. За обектите за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море по чл. 52б, ал. 2 и по дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав по чл. 75, ал. 6 от ЗМПВВППРБ -– съгласие на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министъра на туризма и министъра на културата и другите предвидени в ЗМПВВППРБ актове и документи.

9. Документ за платена такса и попълнен формуляр – образец съгласно Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17 декември 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Начини на плащане

По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса

 

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители  и Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/ 28.12.2001 г.).

 

- Резултат от услугата

Описание

Индивидуалния административен акт (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване на изработване на комплексен проект за иневестиционна инициатива) се публикува на интернет-страницата на МРРБ: www.mrrb.government.bg в раздел „За потребителя“/ „Нормативни актове“, подраздел „Актове за изработване на устройствени планове“.

Кой издава резултата от услугата

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9405492 -ЦАО, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва, (02)9405900- централа, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не