Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на разрешение за строеж за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии; и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България

Какво представлява услугата

Описание

Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава на възложителя разрешение за строеж въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква и е основание за законосъобразно започване на строителство за обект с национално значение и/или национален обект, за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии и за обектите по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България.

- Правно основание

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 52в, ал. 3; чл. 75, ал. 7; чл. 112г1, ал. 3, във връзка с чл.112г, ал.1 и ал. 4 ; чл. 112г, ал. 4, във връзка с ал. 2 ; чл. 112о, ал. 3, във връзка с ал.1

Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 3, т. 2; п. 125, ал. 1, от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; п. 52, ал. 3, ал. 5 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 66 от 2013 г.; п. 52, ал. 5, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г. ; п. 55, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн, ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.; п. 58, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.; п. 26, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.; п. 46, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. ; п. 81, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи: 


1. Одобрен инвестиционен проект (работен /технически);

 

2. Документи по чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ в т.ч.:

 

2.1. Документи за собственост, за учредени вещни права като право на строеж, учредени сервитути за съоръженията по реда на ЗУТ и съответните специални закони (Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за горите, Закона за енергетиката, Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Закона за водите, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ), Закона за физическото възпитание и спорта и др.) или право на преминаване по чл. 192 от ЗУТ и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ.

 

- За изграждане на национален обект, на обект с национално значение или на общински обект от първостепенно значение не се представя документ за собственост, а документи, удостоверяващи, че са приключили отчуждителните производства по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост, съгласно чл.144, ал. 6 от ЗУТ.


- За изграждането на национални обекти - информация за Решение на Министерския съвет за отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост по чл.34а от ЗОЗЗ, а за останалите  случаи – заповед на областния управител за отчуждаване при условията на Закона за държавната собственост (ЗДС).


- За изграждане на обектите, които след изграждането им стават държавна собственост се представят актове за държавна собственост за терените, с изключение на: временните постройки, пътната мрежа, коритата на реки и дерета, освен ако в специален закон е предвидено друго, за които не се съставят актове за държавна собственост по чл. 68, ал.4 от Закона за държавната собственост.


- За строителство в имоти - земеделски земи от държавния или от общинския поземлен фонд по влязъл в сила ПУП на обекти на техническата инфраструктура или на други обекти от лицата по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ – документи за придобиване чрез продажба, учредяване на ограничени вещни права или сервитути върху тях от министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице, съответно общинският съвет, съгласно чл.29, ал.3 и 4 от ЗОЗЗ. Разпоредбите на чл.29 от ЗОЗЗ не се прилагат при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти или на общински обекти от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост.


- За изграждане на обекти в имоти-общинска собственост - договори за придобиване на собственост и/ или ограничени вещни права, вписани в службата по вписванията съгласно чл.34, ал. 7 и 8 от Закона за общинската собственост или по другите начини предвидени в глава четвърта на ЗОС.


- За изграждане на обекти в имоти-частна собственост, които след изграждането им стават общинска собственост, се представят документи за отчуждаване или придобиване на право на строеж или др. начини по реда на глава трета от Закона за общинската собственост (ЗОС)


- За строежите под и над улици или други открити пространства, собственост на общините или държавата, се извършват въз основа на учредено право на строеж по реда на Закона за общинската собственост или на Закона за държавната собственост, съгласно чл.188, ал.5 от ЗУТ, освен ако в специален закон не е предвидено друго.


- За строеж в чужд поземлен имот и строеж под повърхността на земята в чужд поземлен имот - представят се документи за учредено право на строеж или право на надстрояване или пристрояване на заварена сграда, както и строежи под повърхността на земята/ заповед по чл. 193, ал. 3 и 4 от ЗУТ или документи за учреден сервитут по чл. 64 и § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката съгласно чл. 182, ал.2 от ЗУТ.

 

Б) За изграждане на обекти в горски територии се прилагат:

 

- Заповеди за продажба по чл. 79, ал. 2 от ЗГ на министъра на земеделието, храните и горите на горските територии, държавна собственост и на  кмета на общината съвет - за горските територии, общинска собственост.


- Актове за учредяване на право на строеж върху поземлени имоти в горски територии - държавна и общинска собственост за обектите по чл. 54, ал.1 от Закона за горите, учредено от съответните органи по чл.54, ал.2 от ЗГ и договор по чл.56, ал.9 от ЗГ между заявителя и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, съответно кмета на общината, вписан в службата по вписванията по местонахождение на имота.


- Актове за учредено право на строеж върху имоти, които не са държавна и общинска собственост в нотариална форма съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗГ.


- За обектите по чл. 54, ал. 1 от Закона за горите не се изисква промяна на предназначението на горските територии.

Не е необходимо учредяване право на строеж за изграждане на обектите по чл. 54, ал. 1 в случаите, когато строителството се извършва от собственика на територията или от горско сдружение по чл. 183 от ЗУТ, съгласно чл.59, ал. 2 от ЗГ.

 

- Акт за учредяване на сервитут за изграждане на обекти по чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗГ от органите по чл. 61, ал. 3 от ЗГ и договор по чл. 63, ал. 8 от ЗГ между заявителя и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, съответно кмета на общината, вписан в службата по вписванията по местонахождение на имота. Сервитутът върху поземлени имоти в горски територии, които не са държавна или общинска собственост, се учредява от собственика в нотариална форма съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗГ.


- За учредяване на сервитут в горски територии, които са предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната - разрешение от ръководителя на съответното ведомство

Не се изисква учредяване на сервитут за изграждане и/или обслужване на обектите, когато собственикът на обектите по чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗГ и на горската територия, върху която са разположени - частна собственост, е едно и също лице съгласно чл.66 от ЗГ.

 

В) Документи за учредяване право на строеж по реда на Закона за държавната собственост за обекти, предвиждащи застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав в полза на община за изграждане или разширение на рибарско пристанище или на специализиран обект за обслужване на риболовни дейности по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България съгласно чл.189а от ЗУТ, във връзка с чл.52а, чл.75, ,чл.112е, чл.112з, чл.112и, чл.112к и чл.112л от ЗМПВВППРБ.

 

Г) За изграждане на тръбопроводи и съоръжения за водоснабдяване или отвеждане на отпадъчни води и наземни съоръжения към тях и при реконструкция или основен ремонт на съществуващи водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения съгласно чл. 83 и чл.83 б - учредено право на прокарване при условията на чл.83а от ЗУТ;

 

2.2. Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ (за строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6, 7 и 8, и за обекти - недвижими културни ценности). За обекти на техническата инфраструктура не се изисква виза за проектиране.

 

2.3. Други влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон (разрешения, лицензии, представляващи условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на земеделските гори, Закона за горите, Закона за водите, Закона за пътищата, Закона за железопътния транспорт, Закона за енергетиката, Закона за електронните съобщения, Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, Закона за здравето, Закона за защита от шума в околната среда, Закона за защитените територии, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от бедствия, Закона за културното наследство, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България и др.), и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове, съгласно чл.144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ;

 

- За строителство в земеделски земи по влязъл в сила ПУП - Решение на съответната комисия по чл. 17 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) за промяна на предназначението на земята по чл.17а от ЗОЗЗ, съгласно чл.26 от ЗООЗ.

 

- За изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, за линейните обекти за пренос на електроенергия съоръжения и елементи и съоръжения към газопроводи в обхвата на параметрите по чл.17а, ал. 2 от ЗООЗ не се изисква промяна на предназначението на земята.

 


Б) По Закона за опазване на земеделските земи

 

- За строителство на обекти в земеделски земи по влязъл в сила ПУП - Решение на съответната комисия по чл. 17/ Комисията за земеделските земи от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) за промяна на предназначението на земята по чл.17а от ЗОЗЗ, съгласно чл. 26 от ЗООЗ.


- За изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, за линейните обекти за пренос на електроенергия съоръжения и елементи и съоръжения към газопроводи в обхвата на параметрите по чл.17а, ал. 2 от ЗООЗ не се изисква промяна на предназначението на земята.


- За изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост земеделските земи, които стават публична държавна или общинска собственост, се считат с променено предназначение от момента на влизане в сила на на ПУП съгласно чл. 24, ал. 7 от Закона за опазване на земеделските земи. Процедурата по издаване на удостоверението за промяната на предназначението на земеделската земя се извършва служебно.

 

В) По Закона за горите

 

- Решения на Министерския съвет за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии -- публична държавна собственост по чл.74, ал. 1 от Закона за горите.

Поземлени имоти в горски територии, които стават публична държавна или общинска собственост, се смятат с променено предназначение от датата на влизане в сила на ПУП, предвиждащ изграждане на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, съгласно чл.73, ал.5 от Закона за горите.

- Заповеди за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии за случаите по чл. 74, ал.2 от ЗГ на комисия в регионалната дирекция по горите/ комисия в Изпълнителната агенция по горите.


2.4. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ в т.ч. оценката за съответствието на част "Конструктивна" при условията на чл.142, ал.10 от ЗУТ и оценката за съответствиет по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ при условията на чл.142, ал.11 от ЗУТ 

 

2.5. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите, съгласно чл. 144, ал.1, т.6 от ЗУТ.

 

2.6. За инвестиционните проекти, които засягат републиканските пътища - съгласуване от администрацията, управляваща пътя по чл.144, ал.5 от ЗУТ.

 

2.7. Копие от действащи подробни устройствени планове в обхвата на инвестиционни проекти, заверени от съответните общински/ областни администрации за случаите, когато актовете за одобряването им са издавани от общинска/ областна администрация, във връзка с изискването на чл.145, ал.2 от ЗУТ.

 

3. Документи по чл.148 от ЗУТ, в т.ч.:

 

3.1. Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, както и решение за одобряване на доклад за безопасност за изграждане или реконструкция на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал или на части от него по реда на Закона за опазване на околната среда, съгласно чл.148, ал.8 от ЗУТ.

 

3.2. В случаите на водоснабдяване на обекта от собствен водоизточник – разрешително, издадено по реда на глава четвърта от Закона за водите, съгласно чл.148, ал.10 от ЗУТ.

 

3.3. Доказателства за спазване изискването на чл. 148, ал. 11 от ЗУТ във връзка със забраните по чл. 118а, ал. 1, т. 4 и чл. 125а от Закона за водите (ЗВ) и изискванията на чл. 125 от ЗВ, съгласно чл.148, ал.11 от ЗУТ.

 

3.4. Опис, придружен с опорен план, определящ сградите за премахване, които са без режим на застрояване и/ или тези за запазване за определен срок до завършване на строежа, във връзка с чл. 148, ал. 9, т. 4 от ЗУТ

 

3.5. Разрешение от общинските органи за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност съгласно чл. 148, ал. 12 от ЗУТ.

 

3.6. За основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа - извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ на съществуващия строеж за установяване на характеристиките му съгласно изискването на чл. 148, ал. 13 от ЗУТ.

 

4. За строителство в свлачищни райони

 

4.1. За изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ на свлачищните райони в страната и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети и във връзка с извършване на геозащитни мероприятия – при условията и по реда на чл. 96, ал. 3 и 4 от ЗУТ и Наредба № 12 от 3 юли 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

4.2. За строителни и монтажни работи в райони, вписани в регистъра на свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси, поддържан от държавните дружества за геозащита, в т.ч. в райони, за които е наложена строителна забрана – при условията и по реда на чл. 96, ал. 4 и ал.6 от ЗУТ.

 

5. За постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект:

 

- документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон по чл.153, ал.1 от ЗУТ;


- становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им - за строежите по чл.147, ал.1, т. 1, 4, 5 и 7 от ЗУТ;


- становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнение и становище с условията за присъединяване към разпределителната мрежа - в случаите по чл.147, ал.1, т. 14 от ЗУТ.


- договор със собственика и становища на инженер-конструктор и на инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията, с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на физическата инфраструктура и на електронната съобщителна мрежа, която се предвижда за разполагане в нея, и указания за тяхното изпълнение. – за строежите по чл.147, ал.1, т.15 и 16 от ЗУТ.


- ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини по чл. 153, ал. 1 от ЗУТ;


- за строежи в границите и охранителните зони на недвижими културни ценности - съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство съгласно чл. 147, ал. 3 от ЗУТ.

 

6. Документ за платена такса и попълнен формуляр – образец съгласно Приложение № 1 от Инструкция № 3 от 17 декември 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Начини на плащане

По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса

 

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители и Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/ 28.12.2001г)

 

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9405492 -ЦАО, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва, (02)9405900- централа, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не