2662 Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

Какво представлява услугата?

Чл. 4б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с Постановление на Министерски съвет № 192 от 30.07.2004 г. (Наредбата)

Какво е необходимо да приготвя предварително?

1. копие на документ, заверен от лицето за вярност с оригинала, който съгласно местното законодателство удостоверява качеството на търговец на уведомителя, производителя и/или упълномощителя и представителната власт на лицето, което го представлява, когато уведомителят, производителят и/или упълномощителят е чуждестранно лице;
2. пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия - когато уведомлението се подава от пълномощник.
3. декларация от производителя на тютюневите изделия, удостоверяваща ръчната технология на производството в случаите на регистрация на продажни цени на ръчно свити пури;
    4. документ за платена държавна такса по чл. 11а, ал. 1 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. Плащането се извършва по сметка или в брой на касата на Централното митническо управление на Агенция „Митници"
    Уведомлението и приложените документи могат да се представят по пощата или по електронен път, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Всички копия на документи се заверяват с подпис и печат на уведомителя, а когато са на чужд език, е необходимо да бъдат придружени с превод на български език.

Образци на документи

На гишето за административно обслужване

1. копие на документ, заверен от лицето за вярност с оригинала, който съгласно местното законодателство удостоверява качеството на търговец на уведомителя, производителя и/или упълномощителя и представителната власт на лицето, което го представлява, когато уведомителят, производителят и/или упълномощителят е чуждестранно лице;
2. пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия - когато уведомлението се подава от пълномощник.
3. декларация от производителя на тютюневите изделия, удостоверяваща ръчната технология на производството в случаите на регистрация на продажни цени на ръчно свити пури;
    4. документ за платена държавна такса по чл. 11а, ал. 1 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. Плащането се извършва по сметка или в брой на касата на Централното митническо управление на Агенция „Митници"
    Уведомлението и приложените документи могат да се представят по пощата или по електронен път, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Всички копия на документи се заверяват с подпис и печат на уведомителя, а когато са на чужд език, е необходимо да бъдат придружени с превод на български език.

 

Как ще получа резултата?

в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението

Такси и срокове за издаване

-    такса за подаване на уведомление – 5 лева;
-    такса за получаване на удостоверение – 15 лева.
Таксите се внасят в брой или по следната сметка на Агенция „Митници“
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
IBAN: BG58 BNBG 9661 3100 1222 01
BIC: BNBGBGSD

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Агенция "Митници"

Кой издава удостоверението?

директорът на Агенция "Митници"

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Централното митническо управление на Агенция „Митници"

Телефон:

02/98594528

E-mail:

Последна актуализация: 13.03.2019
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}