Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

Какво представлява услугата?

Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия - чл. 4б, ал. 1

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие се подава уведомление по образец приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия. Уведомлението се подава от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия, съответно от негов търговски пълномощник или представител в Република България За всяка разновидност (тип) на тютюневите изделия от съответната марка се подава отделно уведомление;

Към подаденото уведомление се прилагат:

  • копие на документ, заверен от лицето за вярност с оригинала, който съгласно местното законодателство удостоверява качеството на търговец на уведомителя, производителя и/или упълномощителя и представителната власт на лицето, което го представлява, когато уведомителят, производителят и/или упълномощителят е чуждестранно лице;
  • когато уведомлението се подава от пълномощник:
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от лицето, получило правата върху марката по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия, в случаите, когато притежателят на марката е дал право търговската марка да се ползва от друго лице по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия;
  • декларация от производителя на тютюневите изделия, удостоверяваща ръчната технология на производството в случаите на регистрация на продажни цени на ръчно свити пури
  • декларация от лицето, получило правата върху марката по силата на лицензионния договор за изключителна лицензия, с която се удостоверява обстоятелството, че уведомлението се подава от пълномощник.

Всички копия на документи се заверяват с подпис и печат на уведомителя, а когато са на чужд език, е необходимо да бъдат придружени с превод на български език.

Уведомлението и приложените документи могат да се представят по пощата или по електронен път, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Образци на документи

 

На гишето за административно обслужване

Преди регистрацията се извършва проверка в интернет базираните регистри BPO on-line, CTM-ONLINE или ROMARIN за действието на съответната търговска марка на територията на Република България и за притежателя на правото върху търговската марка. Удостоверения за регистрирани цени се издават само за тютюневи изделия с търговска марка, действаща на територията на Република България към момента на подаване на уведомлението, на притежателя на правото върху търговската марка или на негов пълномощник или представител в Република България.

При необходимост директорът на Агенция „Митници“ може да поиска от уведомителя допълнителна писмена информация или документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията на наредбата.

Когато уведомлението и приложените към него документи отговарят на изискванията за регистриране на продажна цена на тютюневото изделие, директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението издава удостоверение за регистрирана цена или за промяна на регистрирана цена по образец приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия.

При констатиране на непълноти в информацията, съдържаща се в уведомлението, при липса на някое от приложенията или при необходимост от допълнителна информация директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице изпраща съобщение на уведомителя, в което се посочват констатираните непълноти, като му определя срок за отстраняване на непълнотите - 14 дни считано от получаване на съобщението.

Директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице след получаване на уведомлението, в което са отстранени съответните непълноти и/или са представени поисканите документи или допълнителна информация, издава на уведомителя съответното удостоверение в 14-дневен срок.

Продажната цена на тютюневите изделия се счита за регистрирана от датата на издаване на уведомителя на удостоверението. Незабавно след всяка регистрация оправомощените със заповед на директора на Агенция „Митници“ лица извършват необходимите вписвания в регистъра на цените на тютюневите изделия, който се води по образец, утвърден от директора на Агенция „Митници“, в електронна форма на страницата на Агенция „Митници“. Информацията, вписана в регистъра, става публична от момента на влизането в сила на съответната регистрирана цена или за промяна на регистрирана цена. До влизането в сила на съответната регистрирана цена информацията, вписана в регистъра, е предназначена за служебно ползване от митническите органи

Как ще получа резултата?

в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението

Такси и срокове за издаване

Не се заплаща за услугата

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Агенция "Митници"

Кой издава удостоверението?

Директор на Агенция „Митници“

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Отдел „Административно обслужване“, Централно митническо управление

Телефон:

02/98594528

E-mail:

Последна актуализация: 12.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}