1470 Удостоверение за регистрация на регистриран получател

Какво представлява услугата?

Чл.57г, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове; чл.37б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове  

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Лицето подава искане за регистрация по образец съгласно приложение № 7г от ППЗАДС до началника на митницата по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки преди започване на дейността, което съдържа:
1.    лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
2.    местонахождение и план на обекта, в който се получават и разтоварват стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект;
3.    вид на получаваните акцизни стоки с код по КН;
4.    средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз;
5.    списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват електронни административни документи, спесимени на подписите им и удостоверения за електронен подпис;
6.    вида на предоставеното обезпечение.
7.    свидетелство за съдимост за обстоятелството, че лицата, които представляват регистрираното лице, не са осъждани за престъпление от общ характер, а ако лицата не са български граждани - декларация;
8.    декларация за обстоятелствата, че лицата, които представляват регистрираното лице, не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
9.    декларация за обстоятелствата, че лицето не е извършило тежко или повторно нарушение по ЗАДС, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
10.    декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
11.    план на помещенията и/или площите с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
12.    ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.
13.    точно местонахождение на мястото на директна доставка;
14.    договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;
15.    план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти

 

Образци на документи

Как да заявя услугата?

По електронен път

по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.

На гишето за административно обслужване

Лицето подава искане за регистрация по образец съгласно приложение № 7г от ППЗАДС до началника на митницата по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки преди започване на дейността, което съдържа:
1.    лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
2.    местонахождение и план на обекта, в който се получават и разтоварват стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект;
3.    вид на получаваните акцизни стоки с код по КН;
4.    средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз;
5.    списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват електронни административни документи, спесимени на подписите им и удостоверения за електронен подпис;
6.    вида на предоставеното обезпечение.
7.    свидетелство за съдимост за обстоятелството, че лицата, които представляват регистрираното лице, не са осъждани за престъпление от общ характер, а ако лицата не са български граждани - декларация;
8.    декларация за обстоятелствата, че лицата, които представляват регистрираното лице, не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
9.    декларация за обстоятелствата, че лицето не е извършило тежко или повторно нарушение по ЗАДС, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
10.    декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
11.    план на помещенията и/или площите с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
12.    ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.
13.    точно местонахождение на мястото на директна доставка;
14.    договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;
15.    план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти

 

Как ще получа резултата?

Когато представените документи не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, началникът на митницата в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява лицето, подало искането и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни, считано от получаването на уведомлението.

В едномесечен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация началникът на митницата разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по него.

Такси и срокове за издаване

не се дължат такси

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Агенция "Митници"

Кой издава удостоверението?

началникът на митницата по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Последна актуализация: 13.03.2019
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}