1470 Удостоверение за регистрация на регистриран получател

Какво представлява услугата?

Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - чл. 57г, ал. 1, във връзка с Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) - чл. 37б, ал. 3

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За издаване на удостоверение за регистрация на регистриран получател се подава искане до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, преди започване на дейността за правото да получават акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, изпращани от лицензиран складодържател от друга държава членка, по образец съгласно приложение № 7г. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС.

В искането се посочват:

 • вид на получаваните акцизни стоки с код по КН;
 • местонахождение и план на обекта, в който се получават и разтоварват стоките,
 • точно местонахождение на мястото на директна доставка
 • средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз;
 • вида на предоставеното обезпечение
 • данни от декларацията за идентификация на наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол.

Към искането се прилагат:

 • лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
 • документ за собственост или договор за наем на обекта, в който се получават и разтоварват стоките, или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път чрез справка в средата за междурегистров обмен; 
 • за представляващите лица ако не са български граждани – декларация за обстоятелството, че не са осъждани за престъпление от общ характер;
 • декларация за обстоятелствата, че лицата, които представляват регистрираното лице, не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 •  декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;
 • план на помещенията и/или площите с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
 • ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.
 • договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;
 • план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти.
 • декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите, че не са или не са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи;
 • декларация за идентификация за наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол

 

Образци на документи

 • Искане за регистрация на регистриран получател
 • Удостоверение за регистриран получател

Как да заявя услугата?

По електронен път

по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Териториална дирекция Югозападна

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. „Веслец“ 84

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: (02)9859 4652

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

 

Териториална дирекция Тракийска

Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, бул. „Кукленско шосе“ 32, п.к. 4004

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: (032)606275

Факс: (032)606185

Адрес на електронна поща: TD.Traciiska@customs.bg

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

 

Териториална дирекция Южна морска

Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. „Александър Батенберг“ № 1

Код за междуселищно избиране: 056

Телефон за връзка: (056)876 101

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

 

Териториална дирекция Северна морска

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Петко Р. Славейков“ 1

Код за междуселищно избиране: 052

Телефон за връзка: (052)689 509

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

 

Териториална дирекция Дунавска

Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. „Липник“ 117

Код за междуселищно избиране: 082

Телефон за връзка: (082)816 220

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

В звената е осигурен достъп за хора с увреждания

Как ще получа резултата?

Когато условията за регистрация са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация в едномесечен срок за правото на регистрирания получател да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, изпращани от лицензиран складодържател от друга държава членка, по образец съгласно приложение № 7д или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за регистрация.

Такси и срокове за издаване

Срок за предоставяне:

30 дни

Не се заплаща за услугата

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Агенция "Митници"

Кой издава удостоверението?

Директори на Териториални дирекции

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Териториални дирекции: Югозападна, Тракийска, Южна морска, Северна морска, Дунавска

E-mail:

Последна актуализация: 12.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}