1652 Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

Какво представлява услугата?

Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - чл. 55а, ал. 3, във връзка с

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) - чл. 33а, ал. 4

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна се подава искане до директора на Агенция „Митници“ от лице, което не е произвеждало бира или от лице, което е произвеждало бира, чието производство към датата на подаване на искането не надхвърля 200 000 хектолитра бира за текущата година. Искането се подава по образец съгласно приложение № 5б от ППЗАДС до директора на агенция „Митници“, което съдържа годишен прогнозен обем на произвежданата бира и информация за произведената бира през предходната година. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на ЗАДС.

Към искането се прилагат следните документи:

  • декларация, че пивоварната не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. В декларацията изрично се декларира и обстоятелството за осъществяване на съвместна дейност с други малки пивоварни;
  • в случаите, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност- споразумение за разпределение на общото годишно производство на независимата малка пивоварна.

 

Образци на документи

 

  • Искане за регистрация на независима малка пивоварна
  • Удостоверение за малка независима пивоварна
  • Уведомление за промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението на независима малка пивоварна
  • Формуляр с информация за произведените количества бира през предходната година.

 

Как да заявя услугата?

По електронен път

На гишето за административно обслужване

Административно звено за получаване на допълнителна информация за хода на преписката:

 

Дирекция „Акцизна дейност и методология“

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Г. С. Раковски“ 47

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 02/ 9859 4363

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

 

Как ще получа резултата?

 

Въз основа на искането и приложените документи, директорът на Агенция „Митници“ в 14-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна по образец съгласно приложение № 5в от ППЗАДС или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за регистрация. Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Такси и срокове за издаване

Не се заплаща за услугата

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Агенция "Митници"

Кой издава удостоверението?

Директор на Агенция „Митници“

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Отдел Административно обслужване и Дирекция „Акцизна дейност и методология“ в ЦМУ

Телефон:

98594528

E-mail:

Последна актуализация: 12.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}