1652 Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

Какво представлява услугата?

Правно и икономически независима пивоварна е дружество:
а) в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или
б) в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или
в) в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини.
Когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 хектолитра, такива пивоварни се смятат за една независима малка пивоварна.
Не се смята за независима малка пивоварна производителят на бира, за който е установено, че е декларирал невярна информация по този закон в текущата или предходната година.

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна се подава искане по образец съгласно приложение № 5б от ППЗАДС до директора на Агенция "Митници".
Към искането се прилагат следните документи:
1.    годишен прогнозен обем на произвежданата бира (акцизната стока се
посочва с код по КН и количество в хектолитри;
2.    информация за произведената бира през предходната година, съдържаща: търговско наименование на стоката, код по КН, градус плато, количество (в хектолитри) в случаите, когато лицензираният складодържател е извършвал дейност през предходната година;
3. декларация, че пивоварната не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. В декларацията изрично се декларира и обстоятелството за осъществяване на съвместна дейност с други малки пивоварни;
4. в случаите, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност- споразумение за разпределение на общото годишно производство на независимата малка пивоварна.

 

Образци на документи

На гишето за административно обслужване

За издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна се подава искане по образец съгласно приложение № 5б от ППЗАДС до директора на Агенция "Митници".
Към искането се прилагат следните документи:
1.    годишен прогнозен обем на произвежданата бира (акцизната стока се
посочва с код по КН и количество в хектолитри;
2.    информация за произведената бира през предходната година, съдържаща: търговско наименование на стоката, код по КН, градус плато, количество (в хектолитри) в случаите, когато лицензираният складодържател е извършвал дейност през предходната година;
3. декларация, че пивоварната не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. В декларацията изрично се декларира и обстоятелството за осъществяване на съвместна дейност с други малки пивоварни;
4. в случаите, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност- споразумение за разпределение на общото годишно производство на независимата малка пивоварна.

 

 

Как ще получа резултата?

Въз основа на искането и приложените документи, директорът на Агенция "Митници" в 14-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна по образец съгласно приложение № 5в от ППЗАДС или отказва с мотивирано решение издаването му.
Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за регистрация. Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на независима малка пивоварна, в 14-дневен срок от настъпването й, регистрираното лице писмено уведомява директора на Агенция "Митници". Уведомлението се подава по образец съгласно приложение № 5г от ППЗАДС.
Искането или уведомлението за промяна на обстоятелствата може да се подават и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на ЗАДС.

 

Такси и срокове за издаване

не се дължат такси

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Агенция "Митници"

Кой издава удостоверението?

директорът на Агенция "Митници"

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Административно обслужване

Телефон:

98594528

E-mail:

Последна актуализация: 13.03.2019
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}