614 Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител

Какво представлява услугата?

Чл.57, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС); чл.35, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС).

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За регистрация на обекта се подава искане по образец, съгласно приложение № 6 от ППЗАДС, до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС. Към искането се прилагат:

 

  1. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем;
  2. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
  3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
  4. декларация, че обектът отговаря на изискванията на ЗАДС за "специализиран за дестилиране" и "обект за винопроизводство на малък винопроизводител";
  5. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му;
  6. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са закупени от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки.

 

В случаите, когато в документа за въвеждане в експлоатация на обекта или в документа за собственост са посочени повече от едно лице, лицето, подаващо искането за регистрация, прилага и писмено съгласие от другите лица за ползването на обекта само от заявителя.

 

Образци на документи:

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

 

Митница Аерогара София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Брюксел № 1
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 4856
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Митница Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. "Ал. Батенберг" № 2
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876 121
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Митница Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. Славейков
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)689 521
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Митница Лом
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, ул."Дунавска" № 44
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)66 807
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Митница Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул.”Кукленско шосе” № 32
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 223
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Митница Свищов
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, ул. Дунав 11
Код за междуселищно избиране: 0631
Телефон за връзка: (0631)64 401
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Митница Столична
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Веслец" № 84
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 46 44
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Митница Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. Липник 117
Код за междуселищно избиране: 0828
Телефон за връзка: (0828)16 210
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Митница Югозападна
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Покровнишко шосе"
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)88 94 127
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

В звенaтa е осигурен достъп за хора с увреждания

Как ще получа резултата?

Въз основа на искането и приложените документи към него началникът на митницата в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7 от ППЗАДС или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за издаване на акта.

 

Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й, като подаде уведомление по образец съгласно приложение № 6а за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението.

 

Уведомлението може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС. При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издаденото удостоверение, началникът на компетентната митница издава решение, което е неразделна част от издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Такси и срокове за издаване

Срок: 14 дни от подаването на документите. Не се дължат такси.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Началник на митница по местонахождение на обекта

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Митница по местонахождение на обекта

Телефон:

02 9859 4528; 02 9859 42 45, 02 9859 4528

E-mail:

Последна актуализация: 12.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}