Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ, биогаз и електрическа енергия

Какво представлява услугата?

Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - чл. 57б, ал. 7, във връзка с Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) - чл. 37а, ал. 8

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Лицата подлежащи на задължителна регистрация подават искане за регистрация по образец, съгласно приложение № 7а от ППЗАДС до директора на компетентната териториалната дирекция.

Компетентен орган за издаване на удостоверение за регистрация на лицата, подлежащи на задължителна регистрация по т. 1 до т. 3 е директорът на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление. Изключение са лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво.

Компетентен орган за издаване на удостоверение за регистрация на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и лицата подлежащи на задължителна регистрация по т. 4 до т. 7, е директорът на териториалната дирекция по местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите.

Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона. Към искането се прилагат следните документи:

 1. ако лицата не са български граждани – декларация за обстоятелството, че същите не са осъждани за престъпление от общ характер;
 2. декларация , че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 3. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 4. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
 5. ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност на лицата по т. 2 и 3;
 6. описание на точното местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажбата на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво за лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и лицата подлежащи на задължителна регистрация по т. 4 до т. 7;
 7. план на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажбата на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди за лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и лицата подлежащи на задължителна регистрация по т. 4 до т. 7;
 8. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите на лицето, подало искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, относно обстоятелството, че не са или не са били собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.

 

Образци на документи

 • Искане за регистрация
 • Уведомление за промяна в обстоятелствата
 • Удостоверение за регистрация

Как да заявя услугата?

По електронен път

На гишето за административно обслужване

За издаване на удостоверение за регистрация или при промяна в обстоятелствата, отнасящи се до добавяне на нов обект за осъществяване на дейност митническите органи извършват проверки на място за установяване изпълнението на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му. 

При извършване на проверките лицата, подали искането, са длъжни да предоставят достъп на митническите служители до производствените и складовите помещения и до материалната и счетоводната отчетност, както и да им оказват необходимото съдействие.

За извършената проверка се съставя протокол.

Въз основа на искането, приложените документи и след извършване на проверката директорът на териториалната дирекция в срок 14 дни от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7б от ППЗАДС или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за регистрация.

При неотстраняване на нередовностите директорът на териториалната дирекция издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.

Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство, че собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи., лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.

Когато е необходимо изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на удостоверението за регистрация, лицето може в 14-дневния срок от подаване на искането да поиска спиране на производството по издаване на удостоверението в срок до три месеца, като посочва причините за спирането. Лицето се уведомява писмено.

Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на удостоверението е необходимо становище от друг орган, 14-девният срок се смята за продължен, но не с повече от три месеца. Лицето се уведомява писмено.

Правото за извършване на дейността, за която е издадено удостоверението за регистрация, възниква от датата на неговото връчване.

Как ще получа резултата?

началникът на митницата в срок 14 дни от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация, съгласно приложения образец

Такси и срокове за издаване

не се дължат такси

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Агенция "Митници"

Кой издава удостоверението?

Директори на Териториални дирекции

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Териториална дирекция Югозападна, Териториална дирекция Тракийска, Териториална дирекция Южна морска, Териториална дирекция Северна м

E-mail:

Последна актуализация: 12.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}