1713 Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ, биогаз и електрическа енергия

Какво представлява услугата?

Чл. 57б, ал.7, от Закона за акцизите и данъчните складове; чл.37а, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Лицата подлежащи на задължителна регистрация по т. 1 - 3, с изключение на лицата, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
Лицата, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво както и лицата по т. 4 - 7, подават искане за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите. За обекти на лица, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, се смятат и изходните точки на мрежите за пренос на природен газ и пунктовете на предаване на природен газ, в които се извършва освобождаване за потребление по смисъла на ЗАДС. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
Искането за регистрация е по образец, съгласно приложение № 7а от ППЗАДС.
Към искането се прилагат следните документи:
    свидетелство за съдимост за обстоятелството, че лицата, които представляват регистрираното лице, не са осъждани за престъпление от общ характер, а ако лицата не са български граждани - декларация;
    декларация за обстоятелствата, че лицата, които представляват регистрираното лице, не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
    декларация, че лицето не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключване на споразумение;
    декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
    лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
    ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност;
    описание на точното местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажбата на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво;
    план на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажбата на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
    документ с данни за (данните могат да се предоставят като прикачен файл): всички точки за контрол от съответната разпределителна и/или преносна мрежа; тип на средството за търговско измерване и контрол; фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация и клас на точност на средството за търговско измерване и контрол; номер на удостоверение за одобрен тип или номер на нотифициран орган, оценил съответствието на средството за търговско измерване и контрол със съществените изисквания към него; адрес на потребление и идентификационен код на средството за търговско измерване и контрол. Документът се изисква за лицата:
а) получили лиценз по Закона за енергетиката, които продават електрическа енергия на потребители на електрическа енергия за битови или стопански нужди, както и лицата, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво;
б) които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от централа с обща инсталирана мощност над 5 MW, или добиват природен газ и го потребяват за свои собствени нужди, както и лицата, получили лиценз по Закона за енергетиката за производство на електрическа енергия, за пренос или разпределение на електрическа енергия или природен газ, за търговия с електрическа енергия, за обществена доставка на електрическа енергия или природен газ или за снабдяване от крайни снабдители на електрическа енергия или природен газ, когато потребяват електрическа енергия или природен газ за свои собствени нужди.

 

Образци на документи

Как да заявя услугата?

По електронен път

На гишето за административно обслужване

Лицата подлежащи на задължителна регистрация по т. 1 - 3, с изключение на лицата, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
Лицата, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво както и лицата по т. 4 - 7, подават искане за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите. За обекти на лица, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, се смятат и изходните точки на мрежите за пренос на природен газ и пунктовете на предаване на природен газ, в които се извършва освобождаване за потребление по смисъла на ЗАДС. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
Искането за регистрация е по образец, съгласно приложение № 7а от ППЗАДС.
Към искането се прилагат следните документи:
    свидетелство за съдимост за обстоятелството, че лицата, които представляват регистрираното лице, не са осъждани за престъпление от общ характер, а ако лицата не са български граждани - декларация;
    декларация за обстоятелствата, че лицата, които представляват регистрираното лице, не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
    декларация, че лицето не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключване на споразумение;
    декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
    лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
    ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност;
    описание на точното местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажбата на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво;
    план на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажбата на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
    документ с данни за (данните могат да се предоставят като прикачен файл): всички точки за контрол от съответната разпределителна и/или преносна мрежа; тип на средството за търговско измерване и контрол; фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация и клас на точност на средството за търговско измерване и контрол; номер на удостоверение за одобрен тип или номер на нотифициран орган, оценил съответствието на средството за търговско измерване и контрол със съществените изисквания към него; адрес на потребление и идентификационен код на средството за търговско измерване и контрол. Документът се изисква за лицата:
а) получили лиценз по Закона за енергетиката, които продават електрическа енергия на потребители на електрическа енергия за битови или стопански нужди, както и лицата, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво;
б) които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от централа с обща инсталирана мощност над 5 MW, или добиват природен газ и го потребяват за свои собствени нужди, както и лицата, получили лиценз по Закона за енергетиката за производство на електрическа енергия, за пренос или разпределение на електрическа енергия или природен газ, за търговия с електрическа енергия, за обществена доставка на електрическа енергия или природен газ или за снабдяване от крайни снабдители на електрическа енергия или природен газ, когато потребяват електрическа енергия или природен газ за свои собствени нужди.

 

Как ще получа резултата?

началникът на митницата в срок 14 дни от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7б от ППЗАДС или отказва с мотивирано решение издаването му.

Такси и срокове за издаване

не се дължат такси

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Агенция "Митници"

Кой издава удостоверението?

Началник на митницата по седалище и адрес на управление на лицето

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Последна актуализация: 13.03.2019
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}