1468 Разрешение за търговия с тютюневи изделия

Какво представлява услугата?

Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - чл. 90д, ал. 1, във връзка с

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) - чл. 117, ал. 1

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава писмено искане по образец съгласно приложение № 19а до директора на териториалната дирекция по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение. Искането за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС. Към искането се прилагат следните документи:

- декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;

  • ако лицата не са български граждани – декларация за обстоятелството, че не са осъждани за престъпление от общ характер;
  • декларация за обстоятелствата, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  • документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;
  • копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация;
  • свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
  • копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците;

В искането доставчиците се посочват с наименование и ЕИК.

С едно искане може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница.

 

 

Образци на документи

  • Искане за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия
  • Разрешение за търговия с тютюневи изделия

 


  •  

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

 

Териториална дирекция Югозападна

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. „Веслец“ 84

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: (02)9859 4652

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

 

Териториална дирекция Тракийска

Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, бул. „Кукленско шосе“ 32, п.к. 4004

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: (032)606275

Факс: (032)606185

Адрес на електронна поща: TD.Traciiska@customs.bg

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

 

Териториална дирекция Южна морска

Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. „Александър Батенберг“ № 1

Код за междуселищно избиране: 056

Телефон за връзка: (056)876 101

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

 

Териториална дирекция Северна морска

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Петко Р. Славейков“ 1

Код за междуселищно избиране: 052

Телефон за връзка: (052)689 509

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

 

Териториална дирекция Дунавска

Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. „Липник“ 117

Код за междуселищно избиране: 082

Телефон за връзка: (082)816 220

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

В звената е осигурен достъп за хора с увреждания

Как ще получа резултата?

Срок за предоставяне:  14 дни

Такси и срокове за издаване

Не се заплаща за услугата

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Агенция "Митници"

Кой издава удостоверението?

Директори на Териториални дирекции

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Териториални дирекции: Югозападна, Тракийска, Северна морска, Южна морска, Дунавска

E-mail:

Последна актуализация: 23.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}