1468 Разрешение за търговия с тютюневи изделия

Какво представлява услугата?

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава искане по образец съгласно приложение № 19а ППЗАДС до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение.
Към искането се прилагат следните документи:
1.    декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори
2.    декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3.    свидетелство за съдимост за обстоятелствата, че лицата, които представляват лицето подало искане за разрешение за търговия с тютюневи изделия, не са осъждани за престъпление от общ характер, а ако лицата не са български граждани - декларация;
4.    декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5.    точен адрес и вид на обекта;
6.    документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;
7.    копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган;
8.    свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
9.    декларация за обстоятелствата, че лицето не е извършвало търговия и/или съхранение на тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца, освен ако административнонаказателното производство е завършило със сключването на споразумение;
10.    копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.
С едно искане може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница.
Искането за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС.
В искането доставчиците се посочват с наименование и ЕИК

 

Образци на документи

На гишето за административно обслужване

За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава искане по образец съгласно приложение № 19а ППЗАДС до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение.
Към искането се прилагат следните документи:
1.    декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори
2.    декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3.    свидетелство за съдимост за обстоятелствата, че лицата, които представляват лицето подало искане за разрешение за търговия с тютюневи изделия, не са осъждани за престъпление от общ характер, а ако лицата не са български граждани - декларация;
4.    декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5.    точен адрес и вид на обекта;
6.    документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;
7.    копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган;
8.    свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
9.    декларация за обстоятелствата, че лицето не е извършвало търговия и/или съхранение на тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца, освен ако административнонаказателното производство е завършило със сключването на споразумение;
10.    копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.
С едно искане може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница.
Искането за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС.
В искането доставчиците се посочват с наименование и ЕИК

 

Как ще получа резултата?

След извършване на проверка на място и когато условията за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект се произнася по заявлението в 14-дневен срок от датата на постъпването му.
Когато представените документи не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна:
1.    началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект в 7-дневен срок от получаване на заявлението уведомява лицето, подало искането, и му определя срок 14 дни за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, считано от получаването на уведомлението.
2.    в срока за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, лицето, подало заявлението, трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение началникът на митницата отказва издаването на разрешение.
3.    в 14-дневен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация началникът на митницата разглежда заявлението и приложените към него документи и се произнася по него.
В гореописаните срокове началникът на митницата издава разрешение за търговия с тютюневи изделия по образец съгласно приложение № 19б от ППЗАДС в два екземпляра - за митницата, издала разрешението, и за лицето, на което се издава разрешението или мотивирано отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за издаване на разрешение.
Отказът за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
За всеки търговски склад или обект се издава отделно разрешение.
Правото за извършване на търговия с тютюневи изделия възниква от датата на връчването на разрешението

 

Такси и срокове за издаване

не се дължат такси

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Агенция "Митници"

Кой издава удостоверението?

началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Последна актуализация: 13.03.2019
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}