750 Лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки

Какво представлява услугата?

Лицензиран складодържател може да бъде лице, което:
1.    е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт-в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв.-в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки с изключение на лицата, които складират, получават и изпращат само тихи и шумящи вина и/или други ферментирали напитки;
2.    не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3.    се представлява от лица, които:
а)    не са осъждани за престъпление от общ характер;
б)  не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
6.    няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
7.    не е извършило тежко или повторно нарушение по ЗАДС, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
6.    притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;
7.    разполага със собствени или наети помещения и/или площи за извършване на дейностите производство, складирането и движение на акцизни стоки, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;
8.    използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, материалите, произведените или складираните акцизни стоки, включително по вложители, идентифицирани с единен идентификационен код, и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима;
9.    самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи и органите по приходите на Националната агенция за приходите до използваната от него автоматизирана система за отчетност  по т. 8;
10.    използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на ЗАДС, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.
Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като лицензиран складодържател чрез клон в Република България.
Лиценз за управление на данъчен склад не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.
Преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление по смисъла на ЗАДС, лицето вложител е длъжно да уведоми лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите в тридневен срок преди прехвърляне на собствеността на акцизната стока на ново лице вложител.
Информацията до лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите съдържа следните данни:  
1.    идентификационни данни за лицето вложител - пълно наименование или име, единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец;  
2.    адрес на управление или постоянен адрес на лицето по т. 1;  
3.    идентификационни данни за новото лице вложител - пълно наименование или име, единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец;  
4.    адрес на управление или постоянен адрес на лицето по т. 3;  
5.    вид на акцизните стоки с кодовете по КН и количеството им.
След подаване на информацията, ако собствеността върху акцизната стока не бъде прехвърлена на новото лице вложител, лицето вложител уведомява по горепосочения ред незабавно лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите.  
Лице вложител не може да бъде лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи, и/или с изискуеми публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено искане до директора на Агенция "Митници" по образец съгласно приложение № 5 от ППЗАДС, което съдържа:
1.    описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;
2.    вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се произвеждат или складират;
3.    годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес план (прилага се към искането);
4.    годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
5.    описание на използваните автоматизирани системи за отчетност;
6.    точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;
7.    вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;
8.    имената на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи и спесимени на подписите им;
9.    точно местонахождение на мястото на директна доставка.
Към писменото искане до директора на Агенция "Митници" се прилагат следните документи:
1.    за лицата, които ще представляват лицензирания складодържател:
а) свидетелство за съдимост, а ако лицата не са български граждани - декларация;
б) декларация , че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2.    декларация, че не е извършило тежко или повторно нарушение по ЗАДС, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
3.    лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;
4.    документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад и/или площите на данъчния склад;
5.    актуална скица на недвижимия имот;
6.    план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
7.    ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност;
8.    технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;
9.    бизнес план (акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, количества в мерна единица, върху която се определя данъчната основа за облагане с акциз, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена), който съдържа информация за:
а)  вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;
б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;
в)  максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;
г)  производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;
д)  средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;
е)  средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки.
10.    на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи - спесимени на подписите и удостоверения за електронен подпис;
11.    декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
12.    годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;
13.    анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година;
14.    договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;
15.    план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти.
16.    документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са закупени от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки.
С едно искане може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад, като за всеки склад отделно се посочва описаната по-горе информация и се прилагат горепосочените документи.
Лицензираният складодържател може да поиска да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад (редът е определен в ППЗАДС), като в този случай е длъжен да използва средства за измерване и контрол на мястото на директна доставка.
Писменото искане до директора на Агенция "Митници" може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС.

Обезпечения, предоставяни от лицензирани складодържатели
1.    лицензираният складодържател трябва да предостави обезпечение пред митническите органи, за да осигури заплащането на акциза, който може да възникне за стоките под режим отложено плащане на акциз;
2.    размерът на обезпечението трябва да бъде определен така, че във всеки момент да покрива размера на акциза, който е възникнал или би могъл да възникне или е установен при прилагането на режима отложено плащане на акциз, с изключение на случаите, в които размерът на обезпечението за данъчен склад за акцизни стоки не може да надвишава 30 млн. лв.
3.    по искане на лицензирания складодържател може да бъде определен и по-висок размер на обезпечението;
4.    при промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, може да бъде определен нов размер на обезпечението.
5.    лицензираният складодържател при особени случаи се освобождава от задължението за предоставяне на обезпечение.

 

Образци на документи

Как ще получа резултата?

С оглед преценката относно наличие  на основание за издаване на искания лиценз, се извършват проверки от митническите органи на мястото, посочено като местонахождение на данъчния склад както и на мястото/местата на директна доставка, за установяване изпълнението на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му за издаване на лиценз за управление на данъчен склад.
При извършване на проверките лицата, подали искането са длъжни да предоставят достъп на митническите служители до производствените и складовите помещения и до материалната и счетоводната отчетност, както и да им оказват необходимото съдействие.
При настъпили промени в обстоятелствата, въз основа на които е подадено искането, лицата, подали искането са длъжни своевременно да уведомят директора на Агенция "Митници" преди издаването на лиценза за управление на данъчния склад.
Митническите служители, извършили проверката по чл. 29, ал. 1, съставят протокол за резултатите от извършената проверка.
Началникът на компетентната митница изготвя становище относно възможността за осъществяване на контрол в данъчния склад, както и на мястото/местата на директна доставка във връзка с изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му, което заедно с протокола за извършената проверка се изпраща до Централното митническо управление на Агенция „Митници".
След извършване на проверка за изпълнение на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му по отношение на лицето, подало искането и по отношение на данъчните складове, както и на мястото/местата на директна доставка в сроковете по ЗАДС директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки или лиценз за управление на данъчен склад за складиране на акцизни стоки или мотивирано решение за отказ.

 

Такси и срокове за издаване

Не се дължат такси

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Агенция "Митници"

Кой издава удостоверението?

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Централно митническо управление

Телефон:

9859-4528

E-mail:

Последна актуализация: 13.03.2019
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}