1921 Издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител

Какво представлява услугата?

Удостоверение за освобождаване от акциз е документ, издаден от компетентното митническо учреждение, с който се удостоверява, че определено лице е освободен от акциз краен потребител.
Освобождават се от облагане с акциз следните продукти:
1.    Денатуриран по специален метод етилов алкохол, който се влага в производството на крайни продукти, които не са за човешка консумация.
2.    Енергийни продукти със следното предназначение:
•    с двойно предназначение;
•    използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;
•    използвани при производство на електрическа енергия, от лица, получили лиценз за производство на електрическа енергия, издаден по реда на Закона за енергетиката;
•    използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление.
•    използвани в минералогични процеси;
•    използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад;
•    добити в изпълнение на програми за отстраняване на нанесени щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на основание § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.
Освобождаването от облагане с акциз на горепосочените продукти се прилага след установяване на целите, за които те се използват, като се представят необходимите документи (спецификации, анализни сертификати, договори и други), доказващи тяхното предназначение.
Лицата, които използват енергийни продукти за производство на консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99, следва да разполагат с удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
За всеки обект, където ще се получават и използват продукти от краен потребител, се издава отделно удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
Удостоверение за освободен от акциз краен потребител се издава на лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
6. разполага със собствени или наети помещения, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти.
7. притежава лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, когато това се изисква по закон.

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се подава искане по образец съгласно приложение № 3 от ППЗАДС до началника на митницата по местонахождението на обекта,където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти. Искането може да бъде подавано от лицата и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС.
Искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител съдържа данни за:
1.    лицето, подало искането - име, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код и електронна поща;
2.    точното местонахождение на обекта, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти от крайния потребител;
3.    целите, за които ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти;
4.    денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, които ще се използват от крайния потребител - търговско наименование и код по КН;
5.    годишните прогнозни количества за денатуриран по специален метод етилов алкохол или за енергийни продукти, които ще се получават и използват - по видове дейности, а за енергийни продукти - и по видове енергийни продукти;
6.    материалната отчетност, която ще се води от крайния потребител - по видове дейности, а за енергийни продукти - и по видове енергийни продукти;
7.    максималния производствен капацитет;
8.    максималния складов капацитет за получаваните денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти;
9.    търговското наименование и кода по КН на произвежданите стоки, вида и обема на крайните търговски опаковки на произвежданите стоки.
10.    годишни прогнозни количества на произвежданите стоки по предназначение - за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка.
Към искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се прилагат:
1.    декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
2.    свидетелство за съдимост, а ако лицата не са български граждани - декларация;
3.    декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4.    декларация, че лицето не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
5.    план на обекта с обозначени местоположение и предназначение на помещенията и оборудването;
6.    документ за собственост или договор за наем на обекта;
7.    копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта;
8.    списък на доставчиците;
9.    лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, за която ще се използват денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, когато това се изисква по закон;
10.    технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби, техническа спецификация като в случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия разходните норми трябва да включват поотделно данни за количеството на енергийните продукти, използвани за производство на топлинна енергия, и количеството на енергийните продукти, използвани за производство на електрическа енергия;
11.    издадени документи въз основа на одобрен и общодостъпен стандарт по Закона за националната стандартизация.
12.    издадени документи въз основа на одобрен и общодостъпен стандарт по Закона за националната стандартизация.

 

Образци на документи

На гишето за административно обслужване

Как ще получа резултата?

Митницата, в която е подадено искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител, извършва проверка относно изпълнението на изискванията за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител, която включва най-малко проверка на:
а) производствените помещения и на оборудването;
б) всички дейности, за които ще се използват денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти.
За установяване на вложеното количество от акцизната стока в крайния продукт и/или за определяне на кода по КН митническите органи могат да вземат проби за лабораторен анализ на всеки етап от производствения процес.
Когато се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, началникът на митницата в 14-дневен срок от подаване на искането писмено уведомява лицето, което отстранява нередовностите или предоставя допълнителна информация в 14-дневен срок от получаване на уведомлението. Когато при проверката се установи, че на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.
    Когато при проверката се установи, че изискванията са изпълнени, началникът на митницата издава удостоверение за освободен от акциз краен потребител по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
Когато при извършване на проверката се установят нередовности, които не могат да бъдат отстранени, както и в случаите, когато нередовностите не са отстранени в срока, началникът на митницата с мотивирано решение отказва издаването на удостоверение за освободен от акциз краен потребител. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.
Удостоверението за освободен от акциз краен потребител или решението за отказ се издават в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите по него.
Удостоверението и решението за отказ подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Правото за прилагане на освобождаването възниква от датата на връчване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител.
Удостоверението за освободен от акциз краен потребител се издава по образец съгласно приложение № 3а от ППЗАДС в два екземпляра - за митницата, издала удостоверението, и за освободения от акциз краен потребител.
Търговците по смисъла на законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като освободен от акциз краен потребител чрез клон в Република България.

 

Такси и срокове за издаване

Не се дължат такси

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Агенция "Митници"

Кой издава удостоверението?

Териториално митническо учреждение

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

звеното за административно обслужване
Последна актуализация: 12.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}