Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки

Какво представлява услугата?

Лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, се регистрират в Министерството на икономиката.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За извършване на регистрацията са необходими следните документи съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН):

  1. заявление за регистрация с посочване на ЕИК по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ, или данни за търговска регистрация по национално законодателство и описание на дейностите, които ще се извършват с дестилационните съоръжения;
  2. декларация по приложение № 2, че лицето не е обявено в несъстоятелност, не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност или не е обявено в ликвидация.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
4. Отворете формата с Adobe Reader.
5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
6. Попълнете полетата във формата.
7. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
8. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

Необходими документи:

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки;

 

Декларация по приложение №2 относно несъстоятелност и ликвидация

 

 

На гишето за административно обслужване

Попълнено заявление можете да подадете лично, на гишето за административно обслужване.

 

Дирекция "Административно обслужване"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София;

р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052

Телефон за връзка: 02/940 7001

Факс: 02/987 21 90; 981 99 70

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Как ще получа резултата?

Удостоверението се изпраща на лицето, управляващо и представляващо производителя или търговеца, или на негов упълномощен представител. 

  • За извършване на проверка на заявлението и съпътстващите го документи до 2 дни от получаване на заявлението.
  • В случай, че представените документи и данни са непълни и/или неточни, заявителят се уведомява писмено в срок до 2 дни от приключване на проверката по документи. В срок до 7 дни от получаване на уведомлението, заявителят отстранява непълнотите и/или неточностите.
  • За издаване на Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения до 3 дни от приключване на проверката.

Срок на валидност: безсрочно

Съгласно чл. 142а. (5) от ЗВСН, лицата, които са вписани в регистъра по чл. 132, ал. 2, могат да търгуват с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, като уведомяват за това Министерството на икономиката. Редът за уведомяване се определя с наредба за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения.

Такси и срокове за издаване

Срок на изпълнение: 14 дни. 

Такса не се заплаща.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Отдел "Регистриране и контрол на спирт, дестилати и спиртни напитки"

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Административно обслужване"

Телефон:

02/940 7655

E-mail:

Последна актуализация: 05.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}