Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки

Какво представлява услугата?


За издаване на удостоверение за регистрация на производител на спирт, дестилати и спиртни напитки може да кандидатстват всички:

- физически лица, регистрирани по Търговския закон;

- юридически лица;

 

Кой не може да кандидатства за удостоверение?

- лице обявено в несъстоятелност;

- лице в производство за обявяване в несъстоятелност;

- лице в ликвидация;

- лице със задължения към НАП и/или други публични задължения;

 

Услугата се предлага на основание на: 
- Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на съвета от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки;

 

- Чл. 134, чл. 135; чл. 136 от Закон за виното и спиртните напитки;

 

- Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси

Какво е необходимо да приготвя предварително?

1. Заявление за регистрация с посочване на ЕИК по Закона за търговския регистър или данни за търговска регистрация по националното законодателството с приложен документ, който я удостоверява и отразява лицето, което представлява търговеца;


2. Техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем;


3. Оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;


4. Техническа спецификация за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати или спиртни напитки - два екземпляра;


5. Декларация от производителя за извършване на производство съгласно изискванията на този закон по образец съгласно Приложение № 6;


6. Списък с трите имена и ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) на лицата, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 146;


7. Документ за платена такса за вписване в регистъра в размер, определен с тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството по Закона за държавните такси.
 

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи". 
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Декларация от производителя за извършване на производство съглано изискванията на ЗВСН

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки

Образец на техническа спецификация за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка

 

 

На гишето за административно обслужване

Заявлението, заедно с придружаващите го документи може да се подаде лично, на гишето за административно обслужване в министерство на икономиката:


Дирекция "Административно обслужване"​
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Телефон за връзка: (02)940 7001
Факс: (02)987 21 90; 981 99 70
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: от 09:00 до 17:30, Чл. 34, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата може да получите в:

Дирекция "Административно обслужване"​
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Телефон за връзка: (02)940 7001
Факс: (02)987 21 90; 981 99 70
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: от 09:00 до 17:30, Чл. 34, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Такси и срокове за издаване

Срок за предоставяне:

едномесечен срок

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

безсрочен

 

Такси за услугата:

Такса за вписване в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки на производители на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход и издаване на удостоверение за регистрация - 1080 лв

Таксите се изплащат в брой или безкасово по съответната:

Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD

SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Министерство на икономиката

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Министерство на икономиката

Телефон:

(02)9407001

E-mail:

Последна актуализация: 05.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}