Включване в база данни на кандидатите за участие в международни процедури и търгове на НАТО

Какво представлява услугата?

Министерството на икономиката (МИ) поддържа публична база данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

 

Базата данни съдържа информация за кандидата (име, адрес, телефон, факс, лице за връзка и др), области на възможно участие в международни процедури на НАТО и ниво на класификация за сигурност на информацията, до която кандидатът има достъп след извършено проучване по реда на глава трета от Наредбата.

 

Предварителното включване в базата данни е условие за участие в международни тръжни процедури на НАТО. Лицата, които желаят да участват в процедури, организирани от Алианса и неговите структури, подават в Министерството на икономиката заявление за включване в базата данни, придружено от изискващите се документи.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО са необходими следните документи:

 

  1. Декларации от управителя и членовете на управителните и контролните органи, че не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
  2. Декларация от управителя, че дружеството няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица;
  3. Свидетелства за съдимост на управителя и на членовете на управителните и контролните органи;
  4. Доказателства за търговска репутация – информация, доказваща изпълнението на сключени договори, както и препоръки, референции, сочещи наличието на професионална способност в областта на потенциално участие, за последните три години;
  5. Сертификат за въведена система за управление на качеството (при наличие на такъв);
  6. Финансови отчети за последните три години (в случай, че данните не са публикувани в Търговския регистър).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Заявление за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО 

Декларация търговска дейност

Декларация от управителя, че дружеството няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица

На гишето за административно обслужване

Окомплектовани с необходимите документи, заявленията се подават в деловодството на министерството или се изпращат на адрес:

 

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. "Славянска" № 8
Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност"
Отдел "НАТО и икономически аспекти на сигурността"


Относно: Международни процедури на НАТО

Как ще получа резултата?

При електронно заявяване на услугата:

След подаване на попълнени и подписани електронни документи в профила на институциата в системата "Сигурно електронно връчване":

1. Служител на Министерството икономиката изпраща във вашия профил в системата "Сигурно електронно връчване":

потвърждение за валидност на заявление;

2. Резултатът от услугата ще ви бъде предоставен във вашият профил в системата "Електронно връчване".

 

При заявяване на гише или по пощата:

Уведомителното писмо може да бъде получено на място в Министерството на икономиката или да бъде изпратено на посочения от заявителя адрес чрез Български пощи.

Предвижда се също така възможност писмото да бъде изпратено като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя). Цената на куриерската услуга се заплаща от получателя при доставяне на пратката.

Такси и срокове за издаване

За включването в база данни на кандидатите за участие в международни процедури и търгове на НАТО не се дължат такси.

 

Министерството на икономиката се произнася по заявленията в срок от 30 дни от датата на получаването им.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", отдел "НАТО и икономически аспекти на сигурността"

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Административно обслужване"

Телефон:

02 940 73 98, 02 940 75 82

E-mail:

Последна актуализация: 23.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}