Форма за сигнал/жалба/предложение

Какво представлява услугата?

Услугата предоставя възможност да подадете сигнал/жалба/предложение във връзка с обслужването или организацията на работата на административен орган, организация, предоставяща обществени услуги или лице, осъществяващо публични функции. 

Подател може да бъде гражданин или организация, които заявяват и/или ползват административни услуги. 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи: 

 • Попълнена форма за сигнал/жалба/предложение във връзка с обслужването или организацията на работата на административен орган, организация, предоставяща обществени услуги или лице, осъществяващо публични функции по образец

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата за сигурно електронно връчване към съответния административен орган; лице,осъществяващо публични функции или организация, предоставяща обществени услуги по електронен път по реда на Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за сигурно електронно връчване.

 

Образeц за заявяване на административната услуга:

 

Форма за сигнал/жалба/предложение във връзка с обслужването или организацията на работата на административен орган, организация, предоставяща обществени услуги или лице, осъществяващо публични функции

 

 

На гишето за административно обслужване

Жалбите/сигналите/предложенията исканията се подават на място в приемните на съответните административни органи, организации, предоставящи обществени услуги или лица, осъществяващи публични функции.

 

Заявлението по образец се подава по един от следните начини:

- лично – с документ за самоличност;

- лицензиран пощенски оператор /поща/ - заявлението следва да е в оригинал с нотариална заверка на подписа;

- от други лица – с приложено изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа;

- устно в отдел „Административно обслужване“, за което служител от отдела попълва заявление по образец.

Такси и срокове за издаване

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Услугата е безплатна

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от всички администрации

Кой издава удостоверението?

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Избраната администрация
Последна актуализация: 20.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}