Удовлетворяване на реституционни претенции и удостоверяване наличието и/или липсата на реституционни претенции

Какво представлява услугата?

І. Удостоверяване на наличието или липсата на реституционни претенции

Под "реституционни претенции" се разбира заявени в Министерството на икономиката искания за обезщетяване по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ) и/или по реда на § 18 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), който препраща към чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОБП (отм.)) за одържавени имущества, включени в активите на търговски дружества, в които министърът на икономиката упражнява правата на собственост на държавата.

 

Под "удостоверяване на наличието или липсата на реституционни претенции" се разбира предоставяне на информация на заинтересовани лица за наличието или липсата на регистрирани в Министерство на икономиката или в Министерства, чиито правоприемник е то, искания за обезщетяване по реда на ЗОСОИ, по реда на § 18 от ЗПСК, който препраща към чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОБП (отм.)) и за заявени вещни права по § 6 (1) от ЗППДОБП (отм.) за одържавени имущества, включени в активите на търговски дружества, в които министърът на икономиката упражнява или е упражнявал правата на собственост на държавата.

В случай на наличие на реституционни претенции се предоставя и информация за етапа, в който се намира процедурата по обезщетяване на регистрираното искане — наличие на акт за признаване на правото, вида на обезщетението, наличие на последващ акт за определяне на размера на определеното обезщетение, както и дали обезщетението е получено от правоимащите лица.

Информацията за наличието или липсата на реституционни претенции се предоставя въз основа на искане от заинтересовано лице или организация. Искането може да бъде направено в устна форма или чрез писмено заявление.

 

ІІ. Удовлетворяване на реституционни претенции

Под "удовлетворяване на реституционни претенции" се разбира предоставяне на правоимащите лица на определеното обезщетение по реда на ЗОСОИ и/или по реда на чл. 18 от ЗППДОБП (отм.) за одържавени имущества, включени в активите на търговски дружества, в които министърът на икономиката упражнява праватана собственост на държавата.

Определеното обезщетение може да бъде с компенсаторни записи и/или с акции или дялове от капитала на дружествата, в чиито активи са били включени обезщетените имущества.

 

Забележка: за предоставяне на обезщетение, определено с компенсаторни записи виж услуга: издаване на компенсаторни записи и връчване на депозитарни разписки за притежаване на компенсаторни записи на правоимащите лица по реда на ЗОСОИ.

 

Предоставяне на обезщетение с акции или дялове от капитала на търговски дружества

Обезщетението се предоставя чрез прехвърляне на акции или дялове от търговски дружества. Прехвърлянето се извършва съобразно правилата за прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества, предвидени в Търговския закон и след подписване на споразумение за прехвърляне на акции или дялове между правоимащо лице или негов пълномощник и министъра на икономиката.

Споразуменията за прехвърляне на акции или дялове се сключват лично от правоимащите лица или от техни пълномощници или се изпращат на правоимащите лица за подпис, след което те ги връщат за подпис от страна на министъра на икономиката.

Забележка: когато сключените споразуменията са за прехвърляне на дялове се извършва нотариална заверка на подписите, съгласно чл. 129 ал. 2 от Търговския закон.

 

Когато предмет на прехвърляне са поименни безналични акции, процедурата приключва с регистрирането на сключеното споразумение в Централен депозитар по нареждане на министъра на икономиката. Правоимащото лице получава удостоверителния документ за притежаване на акции (депозитарна разписка) от дружеството, чиито акции се прехвърлят със споразумението.

 

Когато предмет на прехвърляне са поименни налични акции, процедурата приключва с джиросване по реда на чл. 187 от ТЗ от министъра на икономиката и енергетиката на акциите, респ. временно удостоверение за притежаване на акции. Временното удостоверение се издава съгласно правилата на Търговския закон и устава на съответното дружество, чиито акции се джиросват. Джиросаните временни удостоверения се връчват от служител в отдел "Реституция и приватизационен архив" на правоимащото лице лично или на упълномощено от него лице (пълномощното е нотариално заверено и в него трябва изрично да е посочено, че упълномощеното лице има право да подпише и получи временно удостоверение). След връчване на временното удостоверение за притежаване на акции, правоимащото лице следва да положи подпис в книгата за акционера, която се води от дружеството, чиито акции са джиросани.

 

Когато предмет на прехвърляне са дялове от търговски дружества, процедурата приключва с регистриране на сключеното споразумение в търговския регистър от управителя на дружеството след като са спазени изискванията за приемане на нов съдружник.

В Министерството на икономиката е наличен информационен ресурс - база данни за определените като обезщетение и прехвърлени акции и дялове.

Относно извършването на административната услуга и обжалване на отказа за извършването й, се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

І. Удостоверяване на наличието или липсата на реституционни претенции

Необходимо е да бъде попълнено заявление, в което трябва да бъде посочено:

 

 1. Наименованието, седелището, адреса на управление на юридическото лице и имената на физическото лице, което го представлява. В случаите, когато информацията е необходима на физическото лице - трите имена и адрес на физическото лице.
 2. Точно описание на информацията, която е необходима.
 3. Точно описание на имуществото, предмет на проверка за реституционни претенции.
 4. Търговското дружество, в дълготрайните активи на което е включен одържавения имот.
 5. Изрично изразено желание как да бъде получено исканото удостоверяване: чрез лицензиран пощенски оператор на адрес (посочен в заявлението), лично на гише или по електронен път на посочена електронна поща.
 6. Когато заявлението е подадено от пълномощник, пълномощното се прилага към заявлението.
 7. По преценка на подателя, към заявлението може да се приложат допълнителни документи, които могат да помогнат за изясняване на обстоятелствата.


ІІ. Удовлетворяване на реституционни претенции

Процедурата започва, след като лицата, които имат определено обезщетение с акции или дялове подадат в Министерство на икономиката заявление, придружено с:

 1. заявление за съгласие с определеното обезщетение.
 2. клетвена декларация за разпределение на квотите на наследяване.
 3. актуални удостоверения за наследници
 4. нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване), в което изрично е посочено, че упълномощеното лице има право да подпише и получи споразумението.
 5. Декларация за съгласие за обработване на лични данни.
 6. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни на трети лица (Централен депозитар АД или търговско дружество, чиито акции/дялове са предмет на прехвърляне)

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
4. Отворете формата с Adobe Reader.
5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
6. Попълнете полетата във формата.
7. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
8. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за удостоверяване наличие или липса на реституционни претенции

Нотариално заверена клетвена декларация по чл. 5 от Наредба 9 за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещните лица

Заявление за съгласие свободен текст

На гишето за административно обслужване

Попълнено заявление можете да подадете лично, на гишето за административно обслужване.

 

Дирекция "Административно обслужване"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София;

р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052

Телефон за връзка: (02) 940 7001

Факс: (02) 987 21 90; 981 99 70

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30 

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Такси и срокове за издаване

Услугата се предоставя в рамките на 14 дни.

За услугата не се дължи такса.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Министерство на икономиката

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие", отдел "Реституция и приватизационен архив"

Телефон:

(02) 940 7362, (02) 940 7342 и (02) 940 7428

E-mail:

Последна актуализация: 09.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}